Geacht college,

Statenleden van Noord-Brabant hebben een uitnodiging ontvangen aanwezig te zijn bij een lunch die op 7 september plaatsvindt in Nuenen, ter ere van het bezoek van Minister-President van de Duitse deelstaat Thüringen Bodo Ramelow aan Noord-Brabant. De heer Ramelow wordt ontvangen door de Commissaris van de Koning.

De PVV Noord-Brabant heeft de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Bodo Ramelow moet geen gesprekspartner van Noord-Brabant zijn

Spreektekst Statenvoorstel Life sciences & health

Voorzitter,

Voorliggend Statenvoorstel vraagt € 5 miljoen voor life sciences & health voor twee programmalijnen:
- Motor van zorginnovaties
- Zorginnovaties sneller naar de markt
Te lezen is dat de exacte inzet afhankelijk is van participerende partijen. De businesscase is volgens de beantwoording van de technische vragen nog in ontwikkeling en volgt volgend jaar, dus waarom deze niet afgewacht wordt voordat financiering van de staten wordt gevraagd is de PVV een raadsel. Maar daar komt de gedeputeerde straks vast nog op terug.

Lees meer: Spreektekst Statenvoorstel Life sciences & health

Geacht college,

De PVV heeft op 25 mei 2018 aan dit college gevraagd[1] of er zelfstandige vliegende drones ingezet konden worden in de strijd tegen drugsdumpingen. Deze drones gaan op basis van verzamelde informatie zelf parameters ontwikkelen waardoor hun algoritmes steeds beter worden toegepast (lerende machines). Deze drones vliegen zelfstandig en hoeven dus geen 24 uur, 7 dagen per week te worden aangestuurd en hun beelden hoeven niet constant bekeken en beoordeeld te worden.
Op het moment van antwoorden[2] mochten deze drones ‘s nachts nog niet worden ingezet vanwege de luchtvaartwetgeving. Maar op 8 juni heeft de brandweer ontheffing gekregen[3] om ook in de nacht met drones te vliegen.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: Statenvragen vervolgvragen slimmere bestrijding van criminaliteit in het buitengebied

Geacht College,

De PVV heeft de volgende vragen voor het college:

1. Het IPO jaarcongres wordt najaar 2018 in Brussel georganiseerd. Het thema luidt 'Europa van de regio's: kies uw toekomst'.[1]
Volgens de begeleidende tekst gaat het congres "over de thema’s waar we, als provincies, inspraak en invloed willen hebben op het beleid dat in de Europese Unie wordt gemaakt."

Lees meer: Statenvragen inzake IPO-congres in Brussel: "de toekomst van en de zeggenschap over Brabant...

Spreektekst Statenvoorstel Digitalisering

Voorzitter, samengevat worden de Staten gevraagd om op 5 punten akkoord te geven:
1. Beëindiging van het Breedbandfonds Brabant
2. Statenvoorstel Digitalisering (met bijlagen) vast te stellen
3. Resterende € 45,1 mln van het Breedbandfonds over te hevelen naar Investeringsagenda Digitalisering
4. € 4 mln beschikbaar te stellen als ontwikkelkrediet
5. € 2,55 mln beschikbaar te stellen uit de algemene middelen voor ´fit for future´

Lees meer: Spreektekst Statenvoorstel Digitalisering

Statenvragen inzake wegjagen boeren

Geacht college,

Door de doorgeslagen milieuregelgeving en het stalderingsloket worden Brabantse boeren weggejaagd door dit college. De rechter heeft dit college ook al een tik op zijn vingers gegeven[1], vanwege het wanbeleid richting kleine familie- en gezinsbedrijven. De PVV had gehoopt dat dit college zou stoppen stalderen en ten halve zou keren, maar helaas gaat dit college toch door met het pesten van kleine boertjes.
De PVV-fractie is bevreesd dat door het wanbeleid van de provincie de kleine familie- en gezinsbedrijven uit Brabant zullen verdwijnen, omdat alleen grootschalige bedrijven met een minimum aan dierenwelzijn economisch rendabel zullen zijn. Onze kleine, Brabantse boerenfamilie- en gezinsbedrijven hebben echter wereldwijde naam en faam. Dat moeten we zo houden.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen inzake wegjagen boeren

Statenvragen over Havenschap Moerdijk

Geacht College,

Op 14 april ontvingen Provinciale Staten een brief van Havenschap Moerdijk die op de lijst ingekomen stukken 5 april 2018 tot en met 18 april 2018 is opgenomen onder nummer 010.L10 als "Ter beoordeling aan Provinciale Staten van Havenschap Moerdijk voorlopige Jaarrekening 2017 en concept Begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk met mogelijkheid tot indienen van zienswijze voor 21 juni 2018"

In de PS vergadering van 15 juni heeft de PVV een aantal vragen gesteld over statenvoorstel 34/18 Zienswijze ontwerpbegroting 2019 Havenschap Moerdijk, waarop geen antwoord is ontvangen van GS.

De fractie van de PVV Noord-Brabant heeft de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen over Havenschap Moerdijk

Geacht college,

De fractie van de PVV is ervan geschrokken dat de provincie Noord-Brabant en het waterschap Aa en Maas tachtig hectare bos in natuurgebied Leegveld in Deurne willen laten kappen. Volgens lokale actiegroepen gebeurt dit vanwege krankzinnige Europese regelgeving.[1]

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Vanwege Europese regelgeving tachtig hectare bos in Deurne gekapt

Statenvragen PVV inzake APK voor stallen

Geacht college,

Op dit moment dreigt er een ramp voor de melkveehouders. Door het fosfaatplan in de melkveehouderij gaan er eind 2018 achthonderd gezinsbedrijven failliet, juist de gezinnen die geïnvesteerd hebben in moderne en diervriendelijke stallen. De PVV vindt dat dit college zijn prioriteiten qua lobbyen in Den Haag moet richten op de knelgevallen in de melkveehouderij en niet op nog meer doorgeslagen regelgeving, zoals een jaarlijkse APK op stallen.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen PVV inzake APK voor stallen

Voorzitter,

Bizar Brussels beleid, het Europese Natura2000-netwerk, is wat met het project Westelijke Langstraat gerealiseerd moet worden. Agrarische percelen worden hierbij ingericht als nieuwe nepnatuur. Die nieuwe nepnatuur bestaat weer uit “ecologisch waardevolle habitats” welke gevoelig zijn voor stikstofdepositie en daarmee een extra belemmering vormen voor agrarische, infrastructurele en economische ontwikkelingen.

Lees meer: Spreektest Statenvoorstel Besluit `PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk – toepassen...

Geacht college,

Naar aanleiding van berichtgeving in het Eindhovens Dagblad van 18 augustus jl. over halalslacht rond het islamitische offerfeest in Zuid-Oost Brabant[1] en de betrokkenheid van de provincie bij de vleesverwerkende sector in het kader van Brabantse Agrofood 2020[2] heeft de PVV-fractie de volgende vragen aan het college.

Lees meer: Statenvragen rituele halalslacht in Zuid-Oost Brabant rond het islamitische offerfeest

Voorzitter, de concept begroting 2019 van havenschap Moerdijk ligt voor, en op grond van de wet Gemeenschappelijke Regelingen hebben Provinciale Staten de mogelijkheid om een zienswijze daarop in te dienen.

GS stelt aan PS voor om geen zienswijze in te dienen. De PVV heeft echter een aantal vragen aan het college. Op grond van de beantwoording zal helder worden of dat leidt tot een amendering van het voorliggend voorstel.

Lees meer: Spreektekst Zienswijze concept begroting 2019 havenschap Moerdijk

Geacht college,

Tijdens de Statenvergadering van 1 juni jl. verliet de gehele fractie van de PVV Noord-Brabant de Statenzaal omdat gedeputeerde Johan van den Hout weigerde om de inhoudelijke vragen van de PVV te beantwoorden. Het is niet voor het eerst dat deze Brabantse bestuurder discutabel acteert. Gedeputeerde Johan van den Hout hield vorig jaar een cruciaal stikstofrapport voor Provinciale Staten achter.[1] 
Uit de gastopinie[2] in het Brabants Dagblad, geschreven door Henny Verhoeven, blijkt dat dit college niet alleen de PVV fractie negeert, maar ook weigert naar de Brabantse burger te luisteren.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen PVV 'Monddood maken van en niet luisteren naar Brabantse burgers'