Geacht college,

Tijdens de Statenvergadering van 1 juni jl. verliet de gehele fractie van de PVV Noord-Brabant de Statenzaal omdat gedeputeerde Johan van den Hout weigerde om de inhoudelijke vragen van de PVV te beantwoorden. Het is niet voor het eerst dat deze Brabantse bestuurder discutabel acteert. Gedeputeerde Johan van den Hout hield vorig jaar een cruciaal stikstofrapport voor Provinciale Staten achter.[1] 
Uit de gastopinie[2] in het Brabants Dagblad, geschreven door Henny Verhoeven, blijkt dat dit college niet alleen de PVV fractie negeert, maar ook weigert naar de Brabantse burger te luisteren.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen PVV 'Monddood maken van en niet luisteren naar Brabantse burgers'

Statenvragen PVV inzake APK voor stallen

Geacht college,

Op dit moment dreigt er een ramp voor de melkveehouders. Door het fosfaatplan in de melkveehouderij gaan er eind 2018 achthonderd gezinsbedrijven failliet, juist de gezinnen die geïnvesteerd hebben in moderne en diervriendelijke stallen. De PVV vindt dat dit college zijn prioriteiten qua lobbyen in Den Haag moet richten op de knelgevallen in de melkveehouderij en niet op nog meer doorgeslagen regelgeving, zoals een jaarlijkse APK op stallen.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen PVV inzake APK voor stallen

Geacht college,

De fractie van de PVV Noord-Brabant is verheugd dat de Commissaris van de Koning Wim van de Donk het PVV-standpunt deelt over de aanpak van criminaliteit in het buitengebied. Volgens de PVV en de CdK moeten we veel meer doen en slimmer te werk gaan om ervoor te zorgen dat criminelen niet de baas worden in het Brabantse buitengebied.
De PVV wil dat de provincie de regierol gaat oppakken en denkt bijvoorbeeld aan de inzet van zelfstandige, vliegende drones die zijn uitgerust met slimme software en die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie om te voorspellen of iemand een criminele handeling gaat verrichten, zoals het dumpen van drugs.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Als wij niet ingrijpen en aanpakken worden criminelen straks de baas

Statenvragen Verliesgevende JADS

Met verbazing heeft de PVV het nieuws vernomen dat de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in 2016 meer dan een miljoen euro meer verlies heeft gedraaid dan was verwacht. Verbazing, want in de Perspectiefnota 2018 wordt slechts gesproken over ´intensivering van de samenwerking´ en in de Jaarrekening 2017 (welke 18 mei wordt behandeld in de Provinciale Staten) wordt met geen woord gerept over het grotere tekort. Wie gaat de verliezen oppakken als de boel helemaal mislukt? De provincie en gemeente Den Bosch hebben zich garant gesteld voor de verliezen en dit alles is reden voor de PVV Brabant om Statenvragen te stellen.

Lees meer: Statenvragen Verliesgevende JADS

Spreektekst Jaarstukken 2017

Voorzitter, een deel van de PVV-spreektekst over de jaarrekening van 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 en 2010, jawel voorzitter, alle jaren sinds de PVV in de staten vertegenwoordigd is, zou nog even actueel en relevant zijn in een spreektekst over de jaarrekening 2017, waar het vandaag over gaat.

Lees meer: Spreektekst Jaarstukken 2017

Geacht college,

Gisteren is er in Rotterdam weer een boswachter mishandeld, hij liep daarbij een gebroken neus op.[1] Wederom een ernstig incident van agressie en geweld richting boswachters in korte tijd, nadat in april in Oost-Brabant twee recreanten in overtreding agressief werden tegen een boswachter en hem een gebroken enkel bezorgden.[2] De PVV wenst dergelijke mishandelingen in Brabant verder te voorkomen en wil dat boswachters uitgerust worden met verdedigingswapens.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: PVV Brabant: vergroot veiligheid boswachters!

Geacht college,

Criminelen in Brabant zijn gestart met een voorjaarsoffensief van drugsdumpingen[1]. Een tsunami van drugsafval rolt over de Brabantse natuur. PVV Noord-Brabant heeft bij dit college verschillende maatregelen[2][3] aangedragen om de pakkans van drugsdumpers te vergroten, maar omdat de voorgestelde maatregelen van de PVV niet worden overgenomen blijft het probleem helaas.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: Statenvragen drugsdumping voorjaarsoffensief 2018

Geacht college,

Met verbazing heeft de PVV Noord-Brabant kennisgenomen van de berichtgeving over de aankoop van het schilderij 'Stilleven met flessen en schelp' van Vincent van Gogh voor 2,5 miljoen euro door het Noord-Brabants Museum.[1] In de berichtgeving valt te lezen dat de provincie een lening van 1,5 miljoen euro aan het Museum heeft verstrekt om de aankoop te faciliteren.

Onze fractie heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen lening aan Noord-Brabants Museum voor aankoop Van Gogh

Geachte college,

De gemeenteraad van Eindhoven heeft een voorstel aangenomen dat ertoe oproept om vanaf 2019 een vliegtaks op Eindhoven Airport in te voeren. Tickets van het vliegveld zouden één euro duurder moeten worden en de opbrengsten van deze taks zouden ten goede moeten komen aan de leefbaarheid in de omgeving van het vliegveld.[1]

De PVV Noord-Brabant heeft over deze berichtgeving de volgende vragen:

Lees meer: PERSBERICHT: Brabantse PVV stelt vragen over voorstel Vliegtaks vliegveld Eindhoven

Geacht college,

Vandaag viel op de site van Omroep Brabant te lezen dat een buschauffeur van Arriva een jongen van 17 in een rolstoel letterlijk in de kou heeft laten staan bij een bushalte in Vught.[1] De PVV is geschrokken van dit soort ronduit asociale gedrag en maakt zich zorgen om de toegankelijkheid van het Brabantse openbaar vervoer voor mensen met een handicap, temeer omdat de jongen aangeeft dat chauffeurs wel vaker moeilijk doen.

Daarom de volgende Statenvragen:

Lees meer: Persbericht PVV NB: Statenvragen inzake buschauffeur die reiziger in rolstoel in de kou laat staan

De voltallige PVV-fractie heeft vrijdag de vergadering van Provinciale Staten verlaten, nadat gedeputeerde Van den Hout voor de zoveelste keer weigerde vragen van de volksvertegenwoordiging te beantwoorden. 

Vergaderd werd over de begrotingen van de Brabantse omgevingsdiensten. Provinciale Staten zijn in de gelegenheid om een zienswijze daarop te formuleren. Vragen van PVV fractievoorzitter Alexander van Hattem werden door gedeputeerde Van den Hout bewust niet beantwoord. Ook nadat de gedeputeerde nadrukkelijk gevraagd werd deze in het kader van het kunnen uitoefenen van de volksvertegenwoordigende rol te beantwoorden, weigerde de gedeputeerde halsstarrig.

De PVV fractie heeft daarop besloten de vergadering te verlaten. "Vragen over de beleidskoers van de diensten, vragen over beleid dat feitelijk niet in het takenpakket van de omgevingsdiensten behoort, vragen over personele groei, het zijn bij een begroting legitieme en logische vragen", aldus Van Hattem. "De beantwoording van GS had voor Provinciale Staten bovendien aanleiding kunnen zijn om in de tweede termijn de zienswijze te amenderen. Met de weigering van de beantwoording laat deze gedeputeerde voor de zoveelste keer zien dat hij met volksvertegenwoordigers niets heeft". Voor de PVV-fractie was verdere deelname aan de vergadering daarom niet meer opportuun.

Geacht college,

PVV Noord-Brabant heeft vanaf de start van de stalderingsregeling gewaarschuwd dat kleine gezins- en familiebedrijven onredelijk hard getroffen zouden worden. De uitspraak van de rechter bevestigt nu het gelijk van de PVV en steekt een fikse stok in de wielen van de provincie. De staldering mag niet onverkort opgelegd worden, omdat vooral kleine veehouderijen onevenredig hard getroffen worden.
In tegenstelling tot de opvatting van GS is er volgens zowel de PVV als de rechtbank geen sprake van een ondersteunend maatregelenpakket om dit te voorkomen. Omdat het algemeen toepassen van de stalderingseis in strijd is met de zorgvuldigheid, evenredigheid en rechtszekerheid, roept de PVV op om direct te stoppen met staldering.
Daarom de volgende vragen:

Lees meer: PVV Brabant: Per direct stoppen met 'stalderen'!

Vz, de PVV vindt een -tussen aanhalingstekens- snel proces bij het aanleggen van wegen heel belangrijk, maar ook een goede, pro-actieve voorlichting via bijvoorbeeld bewonersbrieven naar omwonenden toe, met daarin het tijdpad en het hoe en waar indienen van zienswijzen en bezwaren, is van groot belang, zodat niet alleen bezoekers van informatieavonden met weinig faalangst van zich kunnen laten horen.

Lees meer: Spreektekst Provinciaal inpassingsplan N279 Veghel - Asten

Geacht college,

Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, kraakt harde noten over de teloorgang van de kwaliteit van het Nederlandse landschap door de energietransitie, die door overheden in hoog tempo doorgevoerd wordt.[1] De Rijksadviseur waarschuwt specifiek voor de ruimtelijke gevolgen van windturbines op land en zonneakkers op agrarische gronden.

Daarom de volgende Statenvragen:

Lees meer: Statenvragen Rijksadviseur benoemt landschapsvervuiling door windturbines en zonnepanelen

Spreektekst Perspectiefnota 2018

De kern van het politieke kader van deze perspectiefnota is niet het hele boekwerk, maar bovenal punt 1 van het Statenvoorstel, de bestuursopdrachten waarmee het regeerakkoord en het interbestuurlijk programma tot leidraad voor onze provincie worden verheven. Ook de integrale energieagenda die de duurzaamheidsdictaten van het Rijk en de Brusselse Eurocraten moet incorporeren is een van de kernpunten van deze perspectiefnota.

Lees meer: Spreektekst Perspectiefnota 2018

Geacht College,

Volgens een bericht in ED van 6 april 2018[1] evenals de uitspraken van gedeputeerde Spierings in het rondvraagmoment van 6 april 2018 tijdens de statendag zal het college van Gedeputeerde Staten doorgaan met de procedure die Nuenen dwingt tot een fusie met Eindhoven.

De fractie van de PVV Noord-Brabant heeft de volgende vragen:

Lees meer: GS heeft al bij voorbaat lak aan mening inwoners Nuenen en negeert lokale autonomie

Geacht College,

Op de agenda van de Eerste Kamer Commissie voor BiZa/AZ stond op 6 maart  het onderwerp 'Modernisering van de overheid', de bespreking van de Programmastart Interbestuurlijk Programma (IBP)[1]. In de Tweede Kamer Commissie voor Binnenlandse Zaken[2] stond dit stuk op 8 maart jl. eveneens geagendeerd, waar besloten is hierover een algemeen overleg te houden[3]. De programmastart wordt ook op de website van de rijksoverheid aangekondigd[4].

De fractie van de PVV Noord-Brabant heeft de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen GS heeft buiten de bevoegdheid ingestemd met Interbestuurlijk Programma

Meer artikelen...