Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 4 juli 2014, behandelend Statenvoorstel 47/14 Voorjaarsnota 2014,

Constaterende dat:

 • Natuurgebieden in Brabant in het belang van natuurbehoud gebruik maken van runderen die de gebieden begrazen;
 • Runderrassen als de Schotse Hooglander of de recentelijk geïntroduceerde Tauros niet commercieel als vleesrund te exploiteren zijn;
 • Er rassen zijn die wel zorg kunnen dragen voor het behoud van natuur en tevens door vleesveehouders commercieel geëxploiteerd kunnen worden;
 • Dergelijke rassen, bijvoorbeeld Herefords, in het kader van de betaalbaarheid van het natuurbeheer te prefereren zijn boven rassen die niet als vleesrund exploitabel zijn en tevens geld kosten bij het in stand houden van hun taak als grazers;

Overwegende dat:

Dragen GS op:

 • Het mogelijk te maken dat vleesveehouders hun runderen, voor zover zij geschikt zijn om door middel van begrazing zorg te kunnen dragen voor natuurbehoud, op Brabantse natuurgebieden laten grazen.

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 4 juli 2014, behandelend Statenvoorstel 47/14 Voorjaarsnota 2014,

Constaterende dat:

 • Het Brabants natuurbeleid op het moment binnen BrUG is verdeeld in vier pijlers, te weten Robuust natuurnetwerk, Biodiversiteit Brabantbreed, Karakteristiek landschap en Verankerd in de samenleving;

Overwegende dat:

 • Deze verkokering van het Brabants natuurbeleid getuigt van onnodig bureaucratisch denken en een integrale benadering in de weg staat;
 • Het dus efficiënter is om het natuurbeleid te ontschotten;

Dragen GS op:

 • De financiering van het natuurbeleid niet langer onder te verdelen in vier pijlers;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 4 juli 2014, behandelend Statenvoorstel 47/14 Voorjaarsnota 2014,

Constaterende dat:

 • In het Statenvoorstel Instelling fondsen tweede tranche Investeringsagenda staat dat de middelen uit het Groen Ontwikkelfonds zullen worden omgezet in natuurgronden in de EHS en EVZ’s, waarmee wordt bijgedragen aan de biodiversiteit in Brabant (p.25);
 • Op de website brabant.nl bij de sectie over de Agenda van Brabant onder het kopje ‘Investeringsfondsen: samen investeren’ over het GOB valt te lezen dat de provincie met het GOB de totale EHS van Brabant wil realiseren, waarmee wordt gezorgd ‘voor een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden en verbindingen daartussen en het behoud en herstel van biodiversiteit’;

Overwegende dat:

 • Het vergroten van de biodiversiteit als beleidsdoel dus al onlosmakelijk met de doelstellingen van het GOB is verbonden;
 • Het onwenselijk is dat biodiversiteit, omdat het een aparte pijler binnen het Brabants natuurbeleid vormt, niet betrokken wordt bij de selectiecriteria en de uitvoering van het GOB;

Dragen GS op:

 • De inzet voor het vergroten van biodiversiteit in Brabant als randvoorwaarde te stellen bij het honoreren van projecten bij het GOB;
 • Derhalve geen extra middelen op de begroting op te nemen voor Biodiversiteit en leefgebieden;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem