Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 juli 2015, ter bespreking van: Statenvoorstel 50/15 Begrotingswijziging Provinciefondsuitkering eerder beschikbaar stellen aan GOB BV,
 
Overwegende:
 
- dat de vergunningverlening aan agrarische ondernemers en andere stikstof-afhankelijke infrastructurele/economische projecten waarvoor de PAS noodzakelijk is zo snel mogelijk afgehandeld moet worden;
- dat het onwenselijk is dat het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) een uitvoerende rol krijgt voor de PAS-maatregelen;
 
Besluiten:
 
1. Bij Ontwerp-besluit 50/15 B
 
Het dictum als volgt aan te vullen:
 
“In afwijking van het Statenvoorstel zal de grondverwerving voor de herstelmaatregelen in het kader van de PAS door de provincie Noord-Brabant worden uitgevoerd en niet door het GOB.”
 
En gaan over tot de orde van de dag.
 
PVV Noord-Brabant
Alexander van Hattem

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 14 november 2014, behandelend het Statenvoorstel 63/14 inzake Begroting 2015 en Najaarsbrief 2014,

constaterende dat:

-          naast het provinciehuis momenteel 3 vlaggen hangen: de Nederlandse vlag, de Brabantse vlag, en een EU-vlag;

-          het Brabantse provinciehuis is gelegen in de provinciehoofdstad ’s-Hertogenbosch.

overwegende dat:

-          Noord-Brabant trots mag zijn op Nederland, Noord-Brabant, en provinciehoofdstad 's-Hertogenbosch en dat ook mag tonen;

-          er geen plaats moet zijn voor de EU-vlag, symbool van de bedreiging voor onze Nederlandse en Brabantse autonomie en zeggenschap.

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-          de EU-vlag voor het provinciehuis te verwijderen en deze met trots te vervangen door de Bossche vlag;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen

Harry van den Berg

Jan Kerkhoff

Joyce Kardol

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 4 juli 2014, ter bespreking van Statenvoorstel 40/14A: Zienswijzen op de ontwerp-begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch

Overwegende

-       dat de begroting van het Parkschap op orde moet worden gebracht;

-       dat er nu veel plannen en projecten worden uitgevoerd die geen eigenlijke taak zijn van een Parkschap;

-       dat veel van deze projecten nu al zorgen voor een verliesgevende exploitatie;

Besluiten:

1. Bij Ontwerp-besluit 40/14B

De volgende zienswijze als punt 1.2 toe te voegen:

-          Geen nieuwe plannen te ontwikkelen in het kader van Natura 2000;

-          Te stoppen met Green Key en CaRe-Lands projecten voor het ontwikkelen van duurzame energievormen en terugdringen CO2;

-          Te stoppen met EU-projecten in het kader van “duurzaam toerisme”;

-          Te stoppen met oplaadpalen, de ecolodge en de zonnepont, omdat deze nu al zorgen voor een verliesgevende exploitatie;

En gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem