Maikel Boon - moties

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016 ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 begroting 2017,

Constaterende dat:

- de islam een gewelddadige ideologie is;

- islam en democratie niet samengaan;

- de islam uiterst intolerant tot extreem gewelddadig is jegens vrouwen, homoseksuelen, andersgelovigen zoals Joden en Christenen, ongelovigen en afvalligen;

- de gematigde islam niet bestaat, maar een verzinsel is van naïevelingen die ongemakkelijke waarheden liever niet onder ogen zien;

- de islam ons bedreigt in ons vrije westerse bestaan;

Read More

Provinciale Staten in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016
 
Constaterende dat:
 • Er nog steeds veestallen zijn die onvoldoende brandveilig zijn
 • het vanuit dierenwelzijnsoogpunt noodzakelijk is dat dieren beter beschermd worden tegen en tijdens stalbranden;
 • met de juiste/meer vooruitstrevende technieken veel stalbranden voorkomen kunnen worden;
 • Brandveiligheid voor veestallen nog steeds niet voldoende is gewaarborgd in de BZV;     

Overwegende dat:
 • Er de afgelopen jaren een veelvoud aan stalbranden heeft plaatsgevonden met dodelijke afloop voor tienduizenden dieren;
 • Het plan van aanpak van de Rijksoverheid om stalbranden te voorkomen (2011) nog geen zichtbare effecten heeft gesorteerd;
 • Vee in een brandveilige stal gehouden moeten worden;
 • Elk dier dat sterft aan brand een dier teveel is;
Dragen het college op:
 • Een overzicht samen te stellen van aanknopingspunten en maatregelen die op provinciaal niveau kunnen worden getroffen om stalbranden te voorkomen;
 • Dit overzicht voor 1 juni 2016 terug te koppelen aan Provinciale Staten;
 • Brandveiligheid voor veestallen te waarborgen in de update van de BZV;
 • Het gesprek met de agrarische partners, verzekeringsmaatschappijen en de brandweer aan te gaan om samen een plan van aanpak op te stellen om de brandveiligheid voor vee te vergroten;
en gaan over tot de orde van de dag.
 
M.C.H Boon                             Marco van der Wel                   Paranka Surminski
PVV Noord-Brabant                  Partij voor de Dieren                 Partij voor de Dieren
Provinciale Staten in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016
 
Constaterende dat:
 • Provinciale Staten in 2014 zonder evaluatie of overleg met de agrarische sector de akkerdistelverordening hebben ingetrokken;
 • Terreinbeheerders nu niet meer verplicht kunnen worden om akkerdistels te verwijderen;
 • Door het intrekken van de akkerdistelverordening het risico bestaat dat agrariërs meer chemische bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken;

Overwegende dat:
 • Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan leiden tot veel bijensterfte;
 • Chemische bestrijdingsmiddelen ook schadelijk kunnen zijn voor vlinders, andere insecten en insectenetende vogels;
 • Er geen evaluatie is gehouden over de gevolgen van het intrekken van de akkerdistelverordening voor boeren, dieren en het milieu;
Dragen het college op:
 • Een evaluatie te houden over de gevolgen van het intrekken van de akkerdistelverordening voor boeren, dieren en het milieu
 • In de evaluatie van het intrekken van de akkerdistelverordening specifiek het effect te onderzoeken van de (mogelijke) toename van chemische bestrijdingsmiddelen op de (wilde) bijenstand in Noord-Brabant;
 • hierover voor 1 juli 2016 te rapporteren aan Provinciale Staten van Noord-Brabant.
En gaan over tot de orde van de dag.
 
M.C.H Boon
PVV Noord-Brabant