Maikel Boon - moties

Provinciale Staten in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016
 
Constaterende dat:
 
- In de infographic van de perspectief nota 2016 “werken aan beweging in Brabant” het provinciehuis is afgebeeld enkel met de Brabantse vlag en de vlag van de EU, waarbij de Nederlandse vlag opvallend afwezig is;
-Het antwoord op een technische vraag van de PVV over het ontbreken van de Nederlandse vlag op het provinciehuis in de infographic luidt "hier is overheen gekeken";
 
Overwegende dat:
 
- De Nederlandse vlag nooit maar dan ook nooit mag ontbreken of worden vervangen door de EU-vlag;
 
Dragen het college op:
 
- Nooit meer over de Nederlandse vlag 'heen te kijken' in welke communicatieve uiting dan ook van de provincie, en de Nederlandse vlag in onze communicatie te beschouwen als de belangrijkste naast onze Brabantse vlag.
 
en gaan over tot de orde van de dag.
 
M.C.H Boon                             P. van der Kammen
PVV Noord-Brabant                  PVV Noord-Brabant
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 4 december 2015 ter bespreking van het provinciaal milieu en waterplan,
 
Constaterende:
 
- Dat Provinciale Staten in 2014 zonder evaluatie of overleg met de agrarische sector de    akkerdistelverordening heeft ingetrokken;
- Dat terreinbeheerders nu niet meer verplicht kunnen worden om akkerdistels te verwijderen;
- Dat door het intrekken van de akkerdistelverordening het risico bestaat dat agrariërs meer chemische bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken;
 
Overwegende:
 
- Dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan leiden tot veel bijensterfte;
- Dat chemische bestrijdingsmiddelen ook schadelijk kunnen zijn voor vlinders, andere insecten en insectenetende vogels;
- Dat door het voorlopig opnieuw instellen van de akkerdistelverordening het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voorkomen kan worden;
 
Verzoekt het college:
 
- De akkerdistelverordening tijdelijk opnieuw in te stellen, om de periode tot de nieuwe omgevingsverordening van kracht is te overbruggen;
- Om met diverse partners een pilot te starten naar de mogelijkheden van een duurzame en milieuvriendelijke bestrijdingsmethode van de akkerdistel;
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
 
Maikel Boon,
PVV Noord-Brabant
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 04-12-2015, ter bespreking van ontwerpbesluit 78/15 B,
 
     Besluiten:
 
In ontwerpbesluit 78/15 B de tekst
 
"Het voorstel
 
1. Het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 -2021 vast te stellen, elektronisch bekend als NL.IMRO.9930.pmwp2016-va01, en daarmee de uitvoering van wettelijke taken te continueren en;
2. Daar bovenop ambities te realiseren door samen met partners te werken aan de opgaven op het gebied van gezondheid, veiligheid en groene groei door:
2.1 meer in te zetten op het halen van de doelstellingen uit de Kader Richtlijn Water;
2.2 meer in te zetten op de beschikbaarheid van voldoende zoet water van goede kwaliteit voor de verschillende gebruiksfuncties;
2.3 meer in te zetten op een schone lucht, niet teveel lawaai, geur en licht;
2.4 meer in te zetten op een duurzame grondstoffen-, energie- en
voedselvoorziening.
3. Het bij het PMWP horende Planmilieueffectrapport en de aanvulling daarop vast te stellen.
4. In te stemmen met instelling van de reserve Provinciaal Milieu- en Waterplan conform het in bijlage 1 opgenomen instellingsbesluit;
4.1 in te stemmen met storting van €34,8 mln euro in de reserve Provinciaal Milieu- en Waterplan;
5. Te bepalen dat het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 in werking treedt per 22 december 2015. "
 
te wijzigen in
 
"1. Het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 -2021 vast te stellen, elektronisch bekend als NL.IMRO.9930.pmwp2016-va01, en daarmee de uitvoering van wettelijke taken te continueren en;
2. Te bepalen dat het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 in werking treedt per 22 december 2015. "
en gaan over tot de orde van de dag.
 

 
Maikel Boon
PVV Noord-Brabant