Voorzitter,

In september hebben we deze wijziging van de verordening treasury reeds besproken. De conclusie was onder meer dat het voorstel voor het willen beleggen van provinciaal publiek geld in zogenaamde maatschappelijk gewenste projecten die anders niet of niet geheel worden gerealiseerd nog onvoldoende was uitgekristalliseerd. Dat voorstel is voorlopig uit de verordening geschrapt. Wat de PVV betreft komt dat onzalige voorstel ook nooit meer terug, want het impliceert simpelweg teveel overheid, die met meer impact en een groter financieel beslag inzet op diverse beleidsdoelen.

Read More

Voorzitter,

Deze wijziging van de verordening treasury slaat wat de PVV betreft de plank mis.

 

De wijziging bevat onverantwoorde en ondoordachte elementen.

 

Dit college wil geld kunnen gaan uitlenen onder meer aan Brabantse gemeenten. Geanticipeerd wordt op aanpassing van het wetsvoorstel schatkistbankieren, waarin die mogelijkheid nu nog geen optie is. Los van het feit dat de PVV het vreemd vindt dat het college anticipeert op een dergelijke wetswijziging, vinden wij het zeer onverstandig dat de Provincie de intentie uitspreekt om geld te willen uitlenen aan Brabantse gemeenten. Er bestaat met hen immers toezichtsrelatie, en die wordt door het uitzetten van leningen hopeloos maar vooral ook onnodig gecompliceerd.

 

Gesuggereerd wordt dat de provincie een rendement moet behalen op haar kapitaal. Beste College, u heeft slechts één verantwoordelijkheid, en dat is met de publieke middelen die u periodiek krijgt, de publieke taken die u zijn toebedeeld naar behoren uitvoeren. Als het kapitaal van de burger dat u in beheer heeft rente oplevert is dat leuk meegenomen. Maar in plaats van de rente als incidenteel te beschouwen heeft u die in uw begroting als een vaste inkomstenpost ingerekend en daar ook het uitgavenpatroon van de provincie structureel op gebaseerd.

Read More

Voorzitter, de jaarrekening 2012. Een compliment voor het vele werk dat hieraan is besteed. Desalniettemin hebben wij een aantal cruciale punten te melden.

 

Vorig jaar gaven wij het college mee om in de beknopte jaarverslaggeving een meer realistische bespiegeling van het voorbije jaar op te nemen. En alhoewel de gedeputeerde beterschap beloofde, treffen we helaas wederom een sprankelend boekwerk met marketing-kretologie aan, in plaats van een realistisch beeld over hetgeen de provincie in vergelijking met haar planning heeft gerealiseerd en wat niet.

 

Voorzitter, de Zuidelijke Rekenkamer slaat de spijker op zijn kop met haar rapport. Ook wij hebben het meermalen gemeld, en hebben ook telkens geprobeerd met onze vragen uw college de ogen te openen en te bewegen om een heldere verantwoording over de gerealiseerde prestaties te geven.

 

Het baat echter niet, sterker nog, jaarrekening na jaarrekening neemt het gehalte aan onzintekst toe dat men aan ons probeert te slijten als kritische succesfactor of geleverde beleidsprestatie.

 

Het van de ene kant van een bureau naar de andere kant verschuiven van een stapel rapporten wordt bij wijze van spreken al als een prestatierealisatie gezien. College, daar koopt de belastingbetaler helemaal niks voor !

 

Een paar voorbeelden. De beleidsprestatie 'samen investeren' kent kennelijk geen indicator voor succes. Desalniettemin heeft het college bedacht dat de begrote prestatie voor 2012 'continuering' is. Oftewel, we doen iets, geen mens weet wat en of het nuttig is, maar als we nu van te voren afspreken dat als we aan het eind van het jaar besluiten ermee door te gaan, dan hebben we de prestatie voor het jaar gehaald.

Read More