Voorzitter, het college wil stichting BrabantAdvies oprichten: een melting pot van bestaande koningkrijkjes van belangenclubs. De PVV vindt deze oprichting geen meerwaarde voor de Brabantse burgers. Sterker, wij vrezen eerder voor een keizerrijk van één belangenclub, gezien de taakopvatting van de stichting en de gekozen route van inflexibiliteit.
 
BrabantAdvies is oude wijn in nieuwe zakken.
 
Onder het mom 'vernieuwing' wordt de bestaanstoekomst -ook financieel- van een paar met usual suspects bevolkte adviesclubjes veiliggesteld.
 
Er wordt wat gestrooid met dure modewoorden als integraliteit en interdisciplinair, kennelijk denkt het college dat dat indruk maakt. Voorzitter, de gekozen constructie is geenszins vernieuwend en getuigt van een starre visie. Wil je goede adviezen, dan ga je niet telkens bij dezelfde trekpopjes te rade, dan ga je rondkijken waar verfrissende en nieuwe ideeën te koop zijn. Dan ga je geen bevooroordeelde en altijd in dezelfde oplossingen en stokpaardjes pratende clubjes nog wat steviger aan het subsidieinfuus koppelen, maar wisselend op zoek naar écht onafhankelijke adviseurs, die ook eens andere standpunten durven te beschouwen. BrabantAdvies is oude wijn opnieuw ingepakt in dezelfde zakken.

Read More

Voorzitter, De begroting 2016 van havenschap Moerdijk ligt voor. GS vindt daar niets van en stelt met droge ogen voor om geen zienswijze in te dienen op de begroting.
 
De PVV heeft daar een andere mening over.
 
De begroting 2016 van het havenschap laat een ander beeld zien dan die van 2015. GS vindt daar niets van en stelt met droge ogen voor om geen zienswijze in te dienen op de begroting.
Heeft GS daar dan geen mening over?
 
Het is enkel de her-uitgifte van een eerder ingenomen terminal die de meerjarige exploitatie redt. Voor reguliere grondexploitatie wordt wegens een lagere uitgifte én een lagere grondprijs in 4 jaar tijd 19 miljoen euro minder opbrengst gegenereerd.
 
Heeft GS daar een zienswijze over?
 
Hoe houdbaar zijn de aannames voor uitgiftevolume en prijs in het LPM plan, als je in ogenschouw neemt dat nu in de reguliere exploitatie al dit soort drastische effecten waarneembaar zijn?
Heeft GS daar een zienswijze over? En kan het college eens duiden welk voortschrijdend inzicht de begroting 2016 van het havenschap oplevert voor de plannen van het LPM? Hoe houdbaar zijn de aannames daarvan nog?
 
En dan de kosten voorzitter. Opeens zijn de kosten vanaf 2016 behorend bij lagere opbrengst aan grondexploitatie flink hoger. Zijn de kosten eerder dan te optimistisch geraamd?
Heeft GS er een zienswijze over?
 
Het zal duidelijk zijn dat de PVV een zienswijze zeer op zijn plaats vindt. Wij amenderen daartoe het ontwerpbesluit.

Voorzitter, deze jaarrekening kon niet treffender getimed zijn, want zij lijkt een voorbode van vreselijk beleid van deze linkse coalitie die we de komende jaren te vuur en te zwaard zullen gaan bestrijden. Waarom dan zult u denken voorzitter? Nou, heel simpel: omdat Brabant beter verdient volgens de PVV.

Want de jaarrekening 2014 is doorspekt met ambtelijke prietpraat, termen waar een normale burger geen touw aan vast kan knopen, en oh ja, voor diezelfde burger die dit feestje mag betalen, is vervolgens nauwelijks ruimte in dit vooral bestuurlijke boekje.

Gesproken wordt over dat doelen zijn verwezenlijkt, en dat valt dan af te leiden uit gedane aanbevelingen, gehouden dialogen en conferenties, plannen van aanpak, analyses, voortgangsrapportages, het verlenen van subsidies, beschikkingen sturen en wat dies meer zij.

Oftewel: Praatsessies en pronkzittingen. Voorzitter, allemaal bezigheidstherapie voor ongetwijfeld zeer hardwerkende en uiterst goedbedoelende ambtenaren, maar concrete resultaten zijn onvoldoende zichtbaar en dat voor een overheid die jaarlijks meer dan een miljard euro belastinggeld besteedt.

En dat belastinggeld wordt werkelijk aan de meest onzinnige flauwekul uitgegeven. Zo worden er miljoenen zuurverdiend publiek geld gestopt in het energiefonds of pilots georganiseerd rondom zero-emissie vervoer. Gaan er miljoenen naar elitaire en arrogante kunstkoepels, die als rupsjes-nooit-genoeg feestjes vieren om het binnenslepen van nog meer miljoenen via het cultuurfonds, allemaal betaald door de belastingbetaler. Of lobbykantoren in Brussel, netwerkfeestjes, niets was het college te gek. Zo is daar zogenaamde 'duurzame energie', dé zelfverklaarde pijler van de Brabantse economie, die werkelijk geen millimeter gaat opleveren voor de belastingbetalers. Behalve dan een stijgende energierekening en een bijbehorende lege portemonnee voor de minder fortuinlijke Brabanders die het energiefeestje voor de betuttelende klimaatkerk mogen ophoesten. Rekenen kunnen de klimaatalarmisten namelijk weer wel als de beste: onder het motto 'een ander betaalt de rekening voor mij, en dus is het goed'.

Het college kan zichzelf dan wel mooi op de schouder kloppen, maar intussen zijn de registraties bij de omgevingsdiensten niet op orde, is er een achterstand in de vergunningverlening, en vallen de werkgelegenheidseffecten van diverse investeringen tegen. Ook betaalt de provincie nog steeds een groot deel van haar rekeningen niet op tijd zodat ondernemers zitten te wachten op hun geld. Voorzitter, dit ondanks een motie hierover die unaniem is aangenomen en het college vraagt om alles in het werk te stellen dat een veel groter deel van de rekening tijdig wordt betaald. En of het nog niet genoeg is, is de inkoop en aanbesteding voor het zoveelste jaar op een rij een aandachtspunt van accountant.

Read More