Voorzitter,

We bespreken vandaag de jaarrekening 2013. Dat hier veel werk inzit staat buiten kijf, dank daarvoor aan de ambtelijke organisatie. Dat staat verder los van de inhoud.

Want inhoudelijk heeft de PVV nogal wat punten waar we vraagtekens bij plaatsen, en waarvan we hopen dat het college met een serieuze reactie zal komen.

Voorzitter, waarom er eigenlijk een jaarrekening wordt gepresenteerd met de kosten en de geleverde prestaties naast elkaar in dezelfde paragraaf is de PVV een compleet raadsel.
Door de stelselwijziging die vorig jaar is ingezet is het verband weg tussen de gepresenteerde kosten en de gepresenteerde beleidsprestaties. En dat verband is juist belangrijk bij de vraag of de burger waar krijgt voor zijn geld. Het college doet het in de jaarrekening echter nog steeds voorkomen alsof die samenhang er wél is.
Letterlijk is de jaarrekening per productgroep opgebouwd rondom de vragen:
-hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
-hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
-heeft het gekost wat het mocht kosten?
En dat suggereert een samenhang tussen kosten en prestaties, en die is er volstrekt niet.
Hoewel we dit vorig jaar al hebben aangekaart, is er kennelijk niets gedaan om ervoor te zorgen dat de jaarrekening voor de belastingbetaler wél inzicht biedt in het verband tussen beleidsprestaties en kosten. Graag hoort de PVV van het college waarom niet?

Read More

Voorzitter,


Deze coalitie houdt van veranderen. Dat is op zichzelf helemaal niet erg. Sterker, als een beter product resulteert dan wat je oorspronkelijk in elkaar had gezet, dan is dat zelfs wenselijk.
Zorgwekkender is het echter als het resultaat van de veranderingsdrang een slecht product is.
In de gedaante van een nieuw reglement voor de rekeningcommissie is daarvan helaas sprake.
Voorzitter, wat ging vooraf? In januari 2013 bedachten de coalitiepartijen dat ze -heel belangrijk- een separate Rekeningcommissie in het leven wilden roepen voor financieel technisch overleg van de woordvoerders financiën.
Binnen de bestaande commissie Mobiliteit en Financiën de woordvoerders financiën periodiek hiervoor bijeen roepen was kennelijk veel te moeilijk en een veel te bureaucratische gedachte. Daarom moest er lekker eenvoudig een nieuwe commissie komen, compleet met verordening die de regels voor deze commissie bevatte.

Read More

Voorzitter,

De PVV wil de indiener van het voorliggende voorstel de heer Hageman en D66 bedanken voor dit initiatiefvoorstel. Wij vinden het goed als fracties zelf met ideeën komen, los van het feit of je het ermee eens bent.

Er is in de commissievergadering EZB al gesproken over het voorstel, daarbij is een aantal kritiekpunten geuit. Noemenswaardig is daarbij het feit dat de CdK door onze bezorgde Zuiderburen is gevraagd om opheldering over dit onderwerp.

Voorzitter, wij Brabanders hebben een Brabants museum, Brabantse carnavalsverenigingen, Brabantse worstenbroodjes en geen Brabants volkslied. U hoort mij hier nergens over Noord-Brabant spreken. Met andere woorden: het gebruik van het woord Brabant in de gewone spreektaal is iets anders dan de officiële benaming die historisch is ontstaan en vastgelegd. De PVV hecht zeer aan de geschiedenis van Brabant en Nederland en is dan ook van mening dat de benaming Noord-Brabant moet blijven.

Read More