Voorzitter, middelen uit het bestuursakkoord voor de troepen uit al beschikbaar stellen voor de financiering van europese programma's. Veel spilzuchtiger en eurofieler dan dit college tref je de bestuurders niet aan.
 
Bij de presentatie van het bestuursakkoord glommen ze al van trots: nu mochten ze écht aan de slag om hun eurofiele dromen waar te maken.
 
Maar wat voor deze linkse bestuurders een sprookjesachtige droom is, is voor de belastingbetalende Brabanders een ware nachtmerrie: miljoenen van hun belastinggeld wordt alvast aan eu-doelen uitgegeven, en dat alles voordat er überhaupt een fatsoenlijk debat over het vage en wollige bestuursakkoord heeft plaatsgevonden. Oftewel: de bestuurders gaan de centen alvast uitgeven voordat de volksvertegenwoordiging over de middeleninzet iets heeft kunnen vinden.
 

Read More

Voorzitter, het college wil stichting BrabantAdvies oprichten: een melting pot van bestaande koningkrijkjes van belangenclubs. De PVV vindt deze oprichting geen meerwaarde voor de Brabantse burgers. Sterker, wij vrezen eerder voor een keizerrijk van één belangenclub, gezien de taakopvatting van de stichting en de gekozen route van inflexibiliteit.
 
BrabantAdvies is oude wijn in nieuwe zakken.
 
Onder het mom 'vernieuwing' wordt de bestaanstoekomst -ook financieel- van een paar met usual suspects bevolkte adviesclubjes veiliggesteld.
 
Er wordt wat gestrooid met dure modewoorden als integraliteit en interdisciplinair, kennelijk denkt het college dat dat indruk maakt. Voorzitter, de gekozen constructie is geenszins vernieuwend en getuigt van een starre visie. Wil je goede adviezen, dan ga je niet telkens bij dezelfde trekpopjes te rade, dan ga je rondkijken waar verfrissende en nieuwe ideeën te koop zijn. Dan ga je geen bevooroordeelde en altijd in dezelfde oplossingen en stokpaardjes pratende clubjes nog wat steviger aan het subsidieinfuus koppelen, maar wisselend op zoek naar écht onafhankelijke adviseurs, die ook eens andere standpunten durven te beschouwen. BrabantAdvies is oude wijn opnieuw ingepakt in dezelfde zakken.

Read More

Voorzitter, De begroting 2016 van havenschap Moerdijk ligt voor. GS vindt daar niets van en stelt met droge ogen voor om geen zienswijze in te dienen op de begroting.
 
De PVV heeft daar een andere mening over.
 
De begroting 2016 van het havenschap laat een ander beeld zien dan die van 2015. GS vindt daar niets van en stelt met droge ogen voor om geen zienswijze in te dienen op de begroting.
Heeft GS daar dan geen mening over?
 
Het is enkel de her-uitgifte van een eerder ingenomen terminal die de meerjarige exploitatie redt. Voor reguliere grondexploitatie wordt wegens een lagere uitgifte én een lagere grondprijs in 4 jaar tijd 19 miljoen euro minder opbrengst gegenereerd.
 
Heeft GS daar een zienswijze over?
 
Hoe houdbaar zijn de aannames voor uitgiftevolume en prijs in het LPM plan, als je in ogenschouw neemt dat nu in de reguliere exploitatie al dit soort drastische effecten waarneembaar zijn?
Heeft GS daar een zienswijze over? En kan het college eens duiden welk voortschrijdend inzicht de begroting 2016 van het havenschap oplevert voor de plannen van het LPM? Hoe houdbaar zijn de aannames daarvan nog?
 
En dan de kosten voorzitter. Opeens zijn de kosten vanaf 2016 behorend bij lagere opbrengst aan grondexploitatie flink hoger. Zijn de kosten eerder dan te optimistisch geraamd?
Heeft GS er een zienswijze over?
 
Het zal duidelijk zijn dat de PVV een zienswijze zeer op zijn plaats vindt. Wij amenderen daartoe het ontwerpbesluit.