Geacht collegevan Gedeputeerde Staten,

Op de website van de provincie is te lezen dat Noord-Brabant zich kandidaat heeft gesteld voor de ‘’Europese Regio van de Gastronomie’’ in 2018.[1] Er is ook een bidbook opgesteld waarin de provincie haar kandidatuur presenteert.[2] Deze kandidaatstelling, waar miljoenen aan worden uitgegeven, hebben bij de fractie van de PVV tot de volgende vragen geleid:

  1. Waarom zijn Provinciale Staten niet actief geïnformeerd over de kandidaatstelling voor de Europese Regio van de Gastronomie? Is het college het met de PVV eens dat de Provinciale Staten zich hadden moeten kunnen uitspreken over de kandidaatstelling?

Zo nee, waarom niet?

  1. In het bidbook op pagina 42 valt te lezen dat het budget voor de ‘’overall programming’’ van de Brabantse kandidaatstelling maar liefst 7 miljoen euro bedraagt. Kan het college duidelijk maken welk gedeelte van dit bedrag door de provincie zelf (direct danwel indirect via bijvoorbeeld de lead partner Agrifood Capital of VisitBrabant) wordt betaald?
  2. ‘’De prestigieuze Europese titel helpt Noord-Brabant bij het realiseren van de ambitie om dé topregio in agrifood & leisure te worden’’ & ‘’The title of European Region of Gastronomy is an important milepost on the path to the future for the province of Noord Brabant’’.

          Kunt u concreet en uitputtend duidelijk maken wat het de provincie Noord-Brabant en de Brabander gaat opleveren als we benoemd worden tot Europese Regio van de Gastronomie in 2018?

  1. Waarom is een exorbitant dure wedstrijd nodig om nieuwe initiatieven te ontplooien en de samenwerking in de regio te verstevigen?

  1. Is er voor de kandidaatstelling voor Europese Regio van de Gastronomie ook een artistiek directeur aangesteld, zoals bij het fiasco van Brabant Culturele Hoofdstad? Graag een specificatie van de vergoeding voor de schrijvers van het bidbook.

  1. Wat hebben de ‘’diners of inspiration’’ met 173 genodigden de Brabantse belastingbetaler opgeleverd, gekost alsmede waar zijn de genodigden op geselecteerd?

 1. Is het bidbook ook in het Nederlands voor de Brabander (online) beschikbaar?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Joyce Kardol

 


[1] http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2016/maart/brabant-voor-europese-regio-van-de-gastronomie-2018.aspx

[2] http://europeanregionofgastronomy.org/PDF/Noord-Brabant.pdf.pdf

 

Beantwoording: Europese_Regio_Gastronomie_beantwoording_dd_31-05-2016.pdf

De gemeenteraad van Uden beslist op 26 mei aanstaande over de huisvesting van asielopvang. In plaats van een normaal volwaardig inspraakproces, waarbij iedere burger het recht heeft om in te kunnen spreken, wordt er een schimmig overlegcircuit in de achterkamertjes opgetuigd.

In het gemeentelijke persbericht wordt gemeld: “Op 18 mei aanstaande wordt het raadsbesluit over de opvang van vluchtelingen voorbereid in een extra commissievergadering. Tijdens deze commissievergadering kunnen inwoners niet inspreken; hiervoor is de avond op 12 mei georganiseerd.”[1] De genoemde avond op 12 mei is echter zeer beperkt toegankelijk, zo meldt het persbericht: “In totaal kunnen er 200 mensen deelnemen aan het gesprek. Mochten er meer mensen zich aanmelden, dan wordt door loting bepaald wie op 12 mei aanstaande aanwezig kan zijn.” Deze beperkte toegang en loting is in strijd met artikel 15 van de geldende Verordening op de raadscommissies, waarin duidelijk staat dat álle burgers spreekrecht hebben in een commissievergadering[2]. De gemeente Uden handelt hier willens en wetens in strijd met haar eigen regels en zet zo de burgers buitenspel. De surrogaatoplossing om middels een steekproef burgers uit te nodigen doet daar niets aan af, zoals aangekondigd in het persbericht: “Daarnaast worden er via een willekeurige steekproef 1.500 inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek. Deze steekproef zorgt ervoor dat de gemeenteraad in gesprek gaat met een representatieve afvaardiging van de Udense inwoners.”

Read More

Voorzitter, een (achtergestelde)lening van 35 miljoen euro aan Mabib voor glasvezel in een gedeelte van het buitengebied. Mabib richt zich volgens voorliggend Statenvoorstel echter niet alleen op Brabant maar ook op andere delen van Nederland. Gaat de Brabander ook meebetalen aan glasvezel in Limburg of Friesland? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Onnodig blijkt deze lening uit dezelfde Statenmededeling, want KPN heeft onlangs aangekondigd een deel van het buitengebied te voorzien van upgradet koper en 4G. Uit voorliggende Statenmededeling blijkt daarnaast ook nog eens dat een aantal buitengebieden reeds succesvol en zonder provinciale subsidies zijn voorzien van glasvezel. Dit college moet derhalve geen economische activiteiten uitvoeren die ook door het bedrijfsleven kunnen worden aangeboden.

Dit college ziet een subsidie van 35 miljoen euro als een belangrijke stap, de PVV ziet dit als een stap achteruit. Er is een lening verstrekt met een looptijd van 19 jaar. Het moment dat deze lening is afbetaald is de breedband-technologie verouderd. Sterker nog KPN heeft reeds plannen om het buitengebied van Brabant te voorzien van upgradet koper en 4G en dit alles zonder provinciale subsidie!  

Met het verstrekken van een subsidie van 35 miljoen euro aan Mabib is dit college bezig met valse concurrentie tegen KPN, Brabant Data en andere glasvezelleverancier. De PVV zou graag zien dat dit college stopt met zijn marktverstoring.  

Afsluitend, de innovativiteit van dit college gaat ver om onder het verplicht schatkistbankieren uit te komen. Dit college moet ophouden met geld weggeven, de provincie is geen bank. De provincie kan ook een faciliteerde rol opnemen i.p.v. altijd met een zak geld klaar te staan.