Geacht college,
 
Op de site van Omroep Brabant valt te lezen dat de geplande verhuizing van Vleesverwerker Hilckmann en Slachthuis Nijmegen geen doorgang zal vinden, omdat Hilckmann ermee stopt vanwege het niet verkrijgen van een vergunning om te mogen exporteren naar China[1]. Bij de uitwerking van het bestuursakkoord in september vorig jaar werd deze verhuizing door dit college nog jubelend gepresenteerd vanwege de arbeidsplaatsen die het Brabant zou opleveren, alsmede de ‘mogelijkheden voor versterking van het Agrifood Cluster’[2].Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Read More

Geacht college,

Op de site van het Dagblad van het Noorden staat een artikel van 30 januari jl. [1], waarin onderzoeker Arjan Edzes van de Rijksuniversiteit Groningen ernstige twijfels uit over het project om werkzoekenden uit de Nederlandse grensregio’s aan een baan in België of Duitsland te helpen. Zo stelt de onderzoeker onder meer dat geen onderzoek is gedaan naar de gevraagde kwaliteiten in het buitenland en dat er geen beeld is van het soort vacatures over de grens en de competenties van Nederlandse werkzoekenden. In het artikel staat ook dat de provincie Noord-Brabant, als betrokken provincie, een financiële bijdrage aan dit project zal leveren. Dit roept bij de PVV Noord-Brabant fractie de volgende vragen op:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 22 januari 2016, behandelend Statenvoorstel 54/15: Verstrekken van leningen aan Leisure bedrijven en bijdragen aan Leisure ontwikkelfonds,

Constaterende dat:

  • Nederland en ook Noord-Brabant overspoeld worden met asielzoekers en asielzoekerscentra;
  • Noord-Brabantse burgers ongevraagd opgezadeld worden met de vestiging van nieuwe en de uitbreiding van bestaande asielzoekerscentra;
  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vorig jaar aan de provincies het verzoek heeft gedaan om te zorgen voor grootschalige noodopvang;

Overwegende dat:

  • Een provinciale bijdrage voor het Leisure ontwikkelfonds bedoeld is voor recreatie en niet om accommodaties voor asielzoekers te realiseren;
  • Het huisvesten van asielzoekers geen enkel maatschappelijk rendement kent, maar juist zorgt voor een onaanvaardbare druk op de leefbaarheid van de Brabantse gemeenten en ook de recreatieve en toeristische aantrekkingskracht van deze gemeenten aantast;

Dragen GS op:

  • Er zorg voor te dragen dat er in de toekomst geen asielzoekers of statushouders gehuisvest zullen worden in de nieuwe verblijfsaccommodaties die met provinciaal geld gerealiseerd zullen worden;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol