Naar aanleiding van de berichten over de langere wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Brabant door de toestroom van asielzoekers heeft de PVV Noord-Brabant Statenvragen ingediend. In beantwoording van eerdere vragen van de PVV over dit onderwerp liet het college van GS weten dat het systeem van huisvesting van asielzoekers niet tot langere wachttijden zou leiden. Diverse Brabantse woningcorporaties geven nu in een brief aan dat dit wel degelijk het geval is.

"Als PVV fractie hebben we hier steeds op gewezen, het is absurd dat asielzoekers voorrang krijgen bij de toewijzing van huurwoningen. Door de massale asielinvasie hebben Brabantse woningzoekenden het nakijken, de wachtlijsten zijn nu al gigantisch. De voorrang van asielzoekers voor huurwoningen moet onmiddellijk stoppen en de grenzen moeten direct dicht," aldus fractievoorzitter Alexander van Hattem.

De PVV roept GS op om geen gehoor te geven aan de oproep van de woningcorporaties om meer woonruimte aan asielzoekers beschikbaar te stellen.

Read More

In tegenstelling tot wat in de ''Uitwerking bestuursakkkoord'' staat, gaat het college wel degelijk belastinggeld besteden aan niet-kerntaken. De provincie Noord-Brabant draagt 10 miljoen euro bij aan een Graduate School, waarover de commissaris van de Koning bekend heeft gemaakt dat ''het initiatief van start kan gaan''. Hiermee wordt vooruitgelopen op besluitvorming die nog in Provinciale Staten moet plaatsvinden.

“Blufpoker!” noemt PVV Statenlid Joyce Kardol de uitspraken van de gedeputeerde: ''Er wordt een overeenkomst tot samenwerking beklonken zonder dat er een financieel kader is. Met belastinggeld moet je niet gokken.''

Reden genoeg om namens de PVV Noord-Brabant Statenvragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Read More

Met verbazing heeft de PVV kennis genomen van de GS-besluitenlijst van 14 juli jl.1 De punten van deze lijst doen overkomen alsof het eerder een EU-besluitenlijst betreft dan een besluitenlijst van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Deze lijst roept bij de PVV dan ook de volgende vragen op:
  1. Is het college het met de PVV eens, dat de besluitenlijst van 14 juli het beeld schetst dat de provincie Noord-Brabant overwegend slechts bezig is met het uitvoeren van de bestuurlijke agenda van Brussel? Zo neen, vindt het college het dan niet samen met de PVV kwalijk dat de EU-bemoeizucht al zo ver reikt dat GSvoor de helft van zijn vergadering met EU-beleid bezig is?  
  1. Kan het college duidelijk maken wat voor de hardwerkende, belastingbetalende Brabanders nu precies de concrete meerwaarde is van projecten die gaan over zaken als Europese kennisdeling over eerlijk delen van zoetwater (Water-GO!)? Hoeveel cofinanciering moet er bij een dergelijk project en betekent de implementatie ervan ook dat er weer allerlei EU-regels aan de provincie opgedrongen worden?
 
Namens de PVV Noord-Brabant,
 
Joyce Kardol