Maikel Boon - moties

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 31 januari 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen in het EVZ-beleid

Overwegende dat:

Read More

pdfMotie Strostallen

 Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 december 2019, ter bespreking van de door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof

Constaterende dat:

Read More