Geacht college,

In de PS vergadering 13 december a.s. staat het nieuwe treasurybeleid geagendeerd. Bij de voorbereiding van dit agendapunt viel het de PVV-fractie op dat in het vigerende treasurybeleid nergens sprake is van zogenaamde “ethisch-sociale aspecten”, terwijl op grond van deze aspecten eerder door GS is besloten een participatie te nemen in het Oikocredit Nederland Fonds. Deze “ethisch-sociale aspecten” worden nadrukkelijk genoemd in zowel de notitie aan de commissie MF van 6 november 2012 over het aangaan van de participatie als in de jaarstukken 2012. De Provincie Noord-Brabant heeft op 15 januari 2013 voor een bedrag van 2,5 miljoen euro als participatie met een looptijd van 10 jaar in microkrediet bij Oikocredit uitgezet. Dit roept bij ons de volgende vragen op:

Read More

Geacht college,

Op maandagavond 25 november was in diverse media te lezen dat GS op maandag een negatief advies heeft uitgebracht over de milieueffectrapportage voor de Vliegbasis Volkel vanwege de vermeende opslag van kernwapens.[1] De PVV-fractie is zeer verbaasd dit besluit via de media te moeten vernemen, terwijl een statenmededeling over dit onderwerp was toegezegd, welke eerst in de commissie Ecologie en Ruimte (ER) zou worden besproken. De bespreking hiervan in de commissie ER van afgelopen vrijdag 22 november was uitgesteld omdat de statenmededeling nog niet beschikbaar was. Op de provinciale website (inclusief SIS en iBabs) was maandagavond nog geen informatie over dit besluit beschikbaar.

Dit roept de volgende vragen op:

Read More

Voorzitter,

De begroting 2014 van de provincie Noord-Brabant.

Het streven naar financiële voorzichtigheid kan de PVV alleen maar toejuichen, maar daarvan is hier niet per definitie sprake.

Ten eerste constateren we dat het jaarsaldo ten opzichte van de voorjaarsnota met ruim 33 miljoen euro is verslechterd.

Wellicht nog belangrijker is dat bij het geschetste beeld van evenwicht het relevante feit vermeld zou moeten worden dat de onttrekkingen aan de reserves groter zijn dan de stortingen. Zonder de mutaties in de reserves is er dus sprake van een exploitatietekort voor 2014.

Tenslotte dient vooral ook in ogenschouw te worden genomen dat er in 2012 al een flink voorschot is genomen op toekomstige kosten. In de jaarrekening 2012 zijn veel kosten genomen die eigenlijk betrekking hebben op 2013 tot en met 2016. Ook hier wordt aan voorbij gegaan. Kan het college hierop reflecteren?

Read More