Spreektekst VR / SVRO algemeen deel

Voorzitter,

Veel van de voorliggende punten zijn al besproken in de commissievergaderingen, maar desalniettemin is er nog genoeg reden om ook in PS aandacht aan deze punten te schenken.

Voor de PVV zitten er een aantal pijnpunten in de Structuurvisie en de Verordening Ruimte. Op de eerste plaats is dat de windenergie: in de herziene structuurvisie zijn passages toegevoegd die uitspreken dat de provincie Noord-Brabant windenergie wil stimuleren. De PVV is pertinent tegen deze onrendabele, inefficiënte en overlastgevende vorm van energieopwekking in het kader van de duurzaamheidsideologie. Als we ons tot de vandaag voorliggende ruimtelijke aspecten beperken: windturbines zijn een ernstige vorm van landschapsvervuiling, met zeer nadelige gevolgen voor omwonenden en de natuur. Daarom dienen wij een amendement in om deze passages te verwijderen en een motie om de stimulering van windturbines uit het Brabantse ruimtelijke beleid te verbannen. Daarnaast dienen wij een motie in om te voorkomen dat de mogelijkheden voor windturbines in Oost-Brabant verruimd worden. De bevolking van Reusel heeft nu al slapeloze nachten over de mogelijke komst van een windpark, op kilometers afstand zien zij ’s avonds de rode lichten van de Belgische windturbines al dreigend knipperen als een onheilspellend toekomstbeeld voor het kleinschalige landschap van onze mooie Kempen. Dat mogen we niet toelaten.

Read More

De Statenfractie van de PVV Noord-Brabant zal evenals in voorgaande jaren de Nieuwjaarsreceptie van de provincie mijden.

Uit de beantwoording van door de PVV gestelde technische vragen[1] blijkt dat de kosten voor dit netwerkfeestje zijn begroot op 30.000 euro, op basis van 800 verwachte bezoekers.

Dit is een stijging van de begrote kosten ten opzichte van vorig jaar, toen 28.000 euro was begroot.[2] Aan de herhaaldelijke oproep van de PVV[3] om af te zien van zo’n elitefeestje in tijden van economische crisis is door het provinciebestuur geen gehoor gegeven, integendeel zelfs.

In plaats van te versoberen wordt er nog meer geld uit de portemonnee van de Brabantse belastingbetaler getrokken. En dat voor een feestje waar deze belastingbetalende burger zelf niet welkom is. Wél genodigd zijn wederom het bestuurlijke netwerk van gemeenten, waterschappen, onderwijs en de gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen. Daarnaast zijn er dit jaar “aansprekende” ondernemers gevraagd vanwege de “European Entrepreneurial Region Award 2014” die door het Europese Comité van de Regio’s aan de provincie Noord-Brabant is toegekend.

Read More

Vz, zoals reeds aangegeven in de commissie is de PVV-fractie een groot voorstander van de infrastructurele maatregelen uit dit plan om de bereikbaarheid rond de A59 te verbeteren en daarmee de file-ellende aan te pakken en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Waar de PVV niet blij mee is zijn de investeringen in de ecologische verbindingszones met de forse ecopassages. Er gaat al meer dan genoeg belastinggeld naar het groene hobbyisme.

Volgens gedeputeerde De Boer zijn de bijdragen van de provincie aan de evz's niet te specificeren omdat het niet "met een schaartje te knippen" zou zijn. Dat zou naar ons idee wel inzichtelijk moeten zijn.

Read More