Geacht college,

Op 26 april jl. heeft de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld over provinciale steun aan een Turks seniorencomplex in Eindhoven, die op 21 mei 2013 (kenmerk C2118287/ 3409642) zijn beantwoord.

Vraag 14 luidde als volgt:

14. De PVV fractie vraagt GS of zij kan uitsluiten dat met wat voor islamiserende eisen en wensen dan ook rekening wordt gehouden in het beleid. Zo niet, waarom en in hoeverre laat u de islamisering van de (ouderen)zorg toe? Onderstaand de desbetreffende voorbeelden:

"Ik wil niet dat mijn gehandicapte zoon naar een niet-islamitische dagopvang gaat".

"Als ik niet meer voor mezelf kan zorgen en mijn kinderen zorgen ook niet voor mij, dan wil ik in een islamitisch verzorgingstehuis".

"Akkaya noemt een verzorgingstehuis voor islamitische ouderen bittere noodzaak. Met een halal-keuken, een eigen gebedsruimte, een wasvoorziening en Turkssprekend personeel. De verzorgers hier proberen rekening met me te houden, door geen varkensvlees te serveren. Maar ik eet nu bijna elke dag hetzelfde. Vis, vis, vis. Ik proef het niet meer".

Read More

Voorzitter, bij de Voorjaarsnota vraagt GS aan de Staten om richtinggevende uitspraken te doen voor de begroting. In plaats van ons blind te staren op de "ambtelijke" heroverwegingen - waarvan we toch mogen hopen dat GS de eindverantwoordelijkheid draagt bij deze keuzes en zich niet verstopt achter haar ambtenaren - kiest de PVV er voor om zelf een aantal punten voor te dragen, andere prioriteiten voor te stellen en op een andere manier invulling te geven aan bepaalde kerntaken.

Voorzitter, allereerst de opcenten motorrijtuigenbelasting. De PVV wil deze ten goede laten komen waarvoor ze bedoeld zijn: de wegen in onze provincie. Wij dienen daarom een motie in om de opcenten hiervoor te oormerken. Daarnaast dienen wij een motie in om de veiligheid van de fietspaden te verbeteren.

Ook willen wij dat er niet nog meer geld wordt verspild aan onzinnige ecoducten. Dit geld kan beter worden besteed aan verkeersknelpunten, zoals Paalgraven. Wij dienen daarom een motie in om te stoppen met deze spilzuchtige biodiversiteitshobby. Hetzelfde geldt voor de windmolenprojecten, nu het CPB heeft geconcludeerd dat het bouwen van windmolens op land "weggegooid geld" is, roepen wij in een motie op hiermee te stoppen.

Voorzitter, de PVV wil snijden in bestuurlijke kosten, daarom stelden wij eerder voor de wachtgeldregeling voor Statenleden af te schaffen, maar deze Staten wilden niet in eigen vlees snijden. Dat dit nu van hogerhand alsnog wordt afgeschaft, is veelbetekenend.

Read More

Minister Plasterk heeft aangekondigd dat de wachtgeldregeling voor Statenleden na de volgende Statenverkiezingen verdwijnt. Een initiatief van de PVV Noord-Brabant eind vorig jaar om de wachtgeldregeling voor Statenleden te versoberen of af te schaffen behaalde geen meerderheid. Behalve de PVV en PvdD stemden alle partijen tegen de motie. Daaronder ook de SP, die het afschaffen van de wachtgeldregeling in haar verkiezingsprogramma heeft staan. En ook de huidige regeringspartijen VVD en PvdA.

Van die laatste komt de minister dus nu met het voorstel het wachtgeld af te schaffen, een initiatief dat de PVV van harte toejuicht.

Statenleden zijn naar het oordeel van de minister van BZK over het algemeen niet primair afhankelijk van het inkomen uit hun politieke ambt, waarmee hij het standpunt van de PVV Noord-Brabant ten volle onderschrijft.

De ministerraad heeft met het voorstel ingestemd; het voorstel is aansluitend voor advies aan de Raad van State gezonden. De maatregel treedt met ingang van 1 juli 2013 in werking.

De PVV Noord-Brabant laat weten met veel genoegen kennis te hebben genomen van het voorstel, het kan haar niet snel genoeg gaan!

Alexander van Hattem