Voorzitter,

Deze week kreeg ik een signaal van de omwonenden van het nieuwe windturbinepark Laarakkerdijk in Reusel, dat vandaag 16 mei ons Noord-Brabantse provinciebestuur in het kader van het wederzijdse grensoverleg met het provinciebestuur van Antwerpen zal overleggen.

In samenspraak met de Vlaamse gemeente Arendonk zou de Antwerpse deputatie het windmolenpark Laarakkerdijk op de agenda willen zetten en bespreken. Dit windmolenpark komt namelijk pal tegen de Belgische grens te liggen, op steenworp afstand van de Arendonkse wijk de Rode Del. De gemeente Arendonk zou zeer ontevreden zijn dat er met de inwoners van de Rode Del geen rekening wordt gehouden.

Mijn eerste vraag is dan ook:

Klopt het dat er vandaag een overleg met de provincie Antwerpen plaatsvindt en staat het windmolenpark Laarakkerdijk daar op de agenda? Zo ja, welk standpunt zal daar door of namens GS verkondigd worden?

Verder melden de omwonenden dat de werkzaamheden voor de aanleg van het windturbinepark inmiddels zijn gestart, terwijl er nog geen omgevingsvergunning beperkte milieutoets is afgegeven.

Mijn tweede vraag is of u hiermee bekend bent en of deze constateringen kloppen. Zo ja, bent u bereid om bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant opheldering te vragen waarom hier zonder noodzakelijke omgevingsvergunning werkzaamheden plaatsvinden en dit niet wordt gehandhaafd?

Op 13 mei 2014 heeft de PVV vragen gesteld over de opvang van asielzoekers in de voormalige Nassau-Dietzkazerne Budel. Naar aanleiding van de Statenvragen verscheen in het Brabants Dagblad een artikel[i]. Gedeputeerde Van den Hout heeft over deze Statenvragen reacties gegeven via zijn Twitteraccount (@Johanvandenhout, gedeputeerde Ecologie en handhaving Provincie Noord-Brabant).[ii][iii]

Dit roept de volgende vragen op:

      1.     Is het college op de hoogte van de reacties van de gedeputeerde?

      2.     Spreekt gedeputeerde Van den Hout namens het college? Zo ja, moeten zijn reacties beschouwd worden als een antwoord op de Statenvragen?

Met vriendelijke groet,

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem


Geacht College,

Uit berichten in de media blijkt dat de gemeente Cranendonck is benaderd door het COA om toestemming te verlenen voor de opvang van 900 asielzoekers in de voormalige Nassau-Dietzkazerne te Budel.

Dit roept bij de PVV fractie de volgende vragen op:

       1.     Kloppen deze berichten?

       2.    Uit het kaartmateriaal bij de Verordening Ruimte valt op te maken dat de kazerne is gelegen in de EHS (en deels in de  Groenblauwe mantel). Is deze constatering juist?

Uit het vigerende Bestemmingsplan Buitengebied 2009 van de gemeente Cranendonck blijkt dat de kazerne valt onder de bestemming Maatschappelijk-Militaire Zaken. Volgens artikel 12.1 van de bestemmingsplanregels is deze bestemming bedoeld voor "defensiedoeleinden, militaire legering" en ter plaatse de aanduiding "natuurwaarden" mede voor het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden. Bewoning valt hier (behoudens maximaal 2 dienstwoningen) niet onder. Het huisvesten van 900 asielzoekers is echter wel een vorm van bewoning. In artikel 12.5.1 van de planregels is bewoning m.u.v. dienstwoningen en legering van militairen aangemerkt als strijdig gebruik. In het plan zijn geen flexibiliteitsregels opgenomen ter ontheffing van deze vorm van strijdig gebruik. Dit zal betekenen dat voor de eventuele huisvesting van asielzoekers op dit terrein een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is.

Volgens artikel 5.1 lid 1 Verordening Ruimte dient een bestemmingsplan gelegen in de EHS te strekken tot "behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van het gebied". Sub c van dit artikel bepaalt dat zolang de EHS niet is gerealiseerd de bestaande planologische gebruiksactiviteiten zijn toegelaten. Bij het huisvesten van 900 asielzoekers op dit terrein is echter sprake van een wijziging van planologische gebruiksactiviteiten.

3. Bent u het met ons eens dat de huisvesting van 900 asielzoekers in de EHS niet bijdraagt aan de ontwikkeling van natuurwaarden? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt GS de mening dat bij een daartoe strekkende wijziging van het bestemmingsplan sprake is van strijdigheid met de VR? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om aan de gemeente Cranendonck vooraf duidelijk te maken dat de huisvesting van asielzoekers in deze kazerne onwenselijk is en u bij een eventuele bestemmingsplanwijziging hiertoe een aanwijzing zult moeten geven? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem