Geacht college,

Bij brief van 4 januari 2015 heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld die op 20 januari 2015 zijn beantwoord via kenmerk 3735816. Deze beantwoording is aanleiding tot de volgende vervolgvragen.

      1.     In antwoord op vraag 2 van 4 januari 2015 stelt het college het volgende: ‘Na de bijeenkomst in de Ruwenberg in 2013 hebben beide heren (Rottenberg en Ockels, red) een opdracht gekregen om het totaalproces te faciliteren en begeleiden voor een totaalbedrag van 25.000 euro per jaar, per persoon.’

Hoe wenst het college deze passage, alsmede het genoemde bedrag van 25.000 euro per jaar, te rijmen met de volgende passage uit uw beantwoording van 4 februari 2014 (kenmerk C2139702/3531196) op eerdere vragen [2] van de PVV d.d. 10 januari 2014: ‘Na de bijeenkomst in de Ruwenberg in 2013 hebben beide heren (Rottenberg en Ockels, red) een opdracht gekregen om het totaalproces te faciliteren en begeleiden voor een totaalbedrag van           €20.000, gebaseerd op een inzet van 20 werkdagen.’

Kan het college duidelijk maken welke van de twee passages klopt? Welke exacte bedragen zijn er vanuit de provincie naar beide heren gegaan en voor welke werkzaamheden en welke exacte bedragen gaan er in het licht van “het totaalproces” in de toekomst vanuit de provincie naar beide heren en voor welke werkzaamheden? Graag een helder en uitputtend overzicht.

      2.     Kan het college een uitputtende specificering geven van het kostenplaatje van de Raphael Dialoog?

      3.     Kan het college een uitputtende specificering geven van de vergoeding die de heren Rottenberg en Ockels hebben gekregen om het totaalproces te faciliteren en begeleiden?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Joyce Kardol

 

[1] http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/zoeken/download.aspx?qvi=52415

[2] http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/zoeken/download.aspx?qvi=47901

 

Beantwoording: pdfVervolgvragen_Raphael_Dialoog_beantwoording_dd_03-03-2015.pdf

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 6 februari 2015, behandelend het Statenvoorstel 25/14 inzake Omvorming Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM),

constaterende dat:

-          de TOM een majeur project is;

-          het functioneren van de TOM in 2010 is geëvalueerd door de aandeelhouders;

-          in de tweede helft van 2018 de ontwikkelingen van de TOM worden geëvalueerd;

overwegende dat:

-          er vanuit wordt gegaan dat in 2 jaar de markt aantrekt;

-          een grondige evaluatie de bron is voor bijsturing;

-          de resultaten van deze evaluatie in de volgende periode aan PS of aan de dan bevoegde Statencommissie aangeboden dienen te worden;  

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-          de geplande evaluatie te vervroegen en uiterlijk eind 2017 / begin 2018 het TOM grondig te evalueren, zodat deze resultaten nog in de volgende Statenperiode kunnen worden besproken,

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol

Voorzitter,

De provinciale Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij bestaat 12½ jaar, maar reden voor een feestje is er niet. Dit jubileum gaat de Brabantse belastingbetaler maar liefst 75 miljoen euro extra kosten oftewel ruim 30 euro per persoon. De PVV vindt derhalve dat het tijd is voor een evaluatie. Wat heeft de TOM de afgelopen 12,5 jaar gepresteerd?

De (oorspronkelijke) doelstelling van de TOM was voor de komende tien jaar:

- Het ruimte bieden aan ca 20 Brabantse glastuinbouwbedrijven die om planologische redenen moeten verplaatsen. De TOM heeft 1 verplaatsing tot stand kunnen brengen oftewel 5%.

- Het (her)ontwikkelen van duurzame glastuinbouwlocaties. Slechts 27% is behaald.

- Het saneren van 50 kassen, waarvan de teller momenteel op 35 staat, zijnde 70%

Kortom, de doelstellingen en financiële winst zijn tot op heden niet behaald. De PVV dringt dan ook aan op een vervroegde evaluatie. Graag reactie van de gedeputeerde hierop.

Read More