Geacht college,

In de 2eVoortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf 2014[i]staat een opsomming van de stimuleringsmaatregelen Woningbouw voor de consument. “Stimulering van de consumentenzijde is vormgegeven door de:

       -       Brabantse woonlastenverzekering
       -       Brabantse waardebescherming nieuwbouw woningen
       -       Brabantse starterslening
       -       Brabantse verkoopgarantie”
Volgens de toelichting op Brabant.nl doet de provincie met de subsidieregeling woonlastenverzekering een duit in het zakje als je een woonlastenverzekering afsluit met het oog op risico’s als arbeidsongeschiktheid en onvrijwillige werkloosheid. 25% subsidie wordt gegeven op de premie van de woonlastenverzekering. Met de waardebescherming nieuwbouw woningen vergoedt de provincie 50% procent van het waardeverlies als gevolg van een noodzakelijke verkoop van een nieuwbouwwoning met een maximale subsidie van €60.000. Met de Brabantse verkoopgarantie koopt de provincie woningen tegen 90% van de taxatiewaarde van twee jaar geleden. Deze woningen worden aangeboden op de markt tegen 80% en waarschijnlijk verkocht voor nog minder.Dit roept bij de PVV de volgende vragen op:
       1.     Deelt u de mening van de PVV dat het geen taak van de provincie is om te participeren in de financiering van verzekeringen van burgers? Zo neen, waarom niet?
       2.     Deelt u de mening van de PVV dat met de waardebescherming nieuwbouw woningen eigenaren van nieuwbouwwoningen worden bevoordeeld? Zo neen, waarom niet?
       3.     Brabantse huizenbezitters ervaren een verstorende marktwerking door het interveniëren van de provincie Noord-Brabant in de woningmarkt met vraagprijzen van 15% lager dan de vraagprijs van de vergelijkbare omliggende woningen. Hoe wil de provincie Noord-Brabant zorg dragen dat deze huizenbezitters geen hinder meer ervaren van de oneerlijke concurrentie door de nasleep van de Brabantse verkoopgarantie?
            4.     Doelstelling van dit voorkeursbeleid was herstel consumentenvertrouwen. In hoeverre is deze doelstelling behaald en uit welke onderzoek blijkt dat?
  1. Wat hebben deze regelingen de Brabanders tot dusver gekost? Graag een specificatie per regeling.
  1. Wat zijn de lessons learned voor de provincie op basis van deze regelingen?

Hoogachtend,

Namens de PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol

 

[1] http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/agenda-en-vergaderstukken-statencommissies/crc.aspx?qvi=50740

Het aantal asielzoekers en opvanglocaties in Noord-Brabant neemt alsmaar toe, hetgeen zorgt voor steeds meer problemen in de provincie, onder andere op het gebied van woningbehoefte. PVV Statenlid Joyce Kardol: “De alsmaar toenemende stroom asielzoekers zorgt ook voor een groeiend aantal asielzoekers met een verblijfsstatus. Deze mensen worden met voorrang in Brabantse gemeenten gehuisvest, terwijl gemeenten aangeven dat hiervoor weinig plek is. Door deze regels worden Brabantse woningzoekenden gepasseerd, waardoor ze nog langer moeten wachten op een woning dan nu al het geval is.” De PVV Noord-Brabant is van mening dat Brabanders die op zoek zijn naar een (huur)woning niet de dupe mogen worden van het asielbeleid en stelt daarover Statenvragen.

Eind dit jaar zitten 30.000 asielzoekers in Nederlandse opvangcentra, een verdubbeling in een jaar tijd, zo voorspelt de immigratie- en naturalisatiedienst (IND). In allerijl worden opvangplekken ingericht. Een groot deel van deze asielzoekers wordt ook opgevangen op verschillende locaties in Noord-Brabant.

Read More

Voorzitter, Maya en Willy de Bij hebben het moeilijk, vooral in Brabant. Het is dan ook belangrijk om bijensterfte onder de aandacht te brengen. De PVV is hierin landelijk initiatiefnemer geweest en ook provinciaal hebben we bijgedragen en zijn we trots op onze provinciale bijenvolken.

De PvdD willen we complimenteren met hun sympathieke initiatiefvoorstel. Máár: De provincie moet niet willen klaarstaan met een extra zak belastinggeld: geen 3,5 miljoen, maar ook geen 3 ton. Bestaande regelingen en projecten volstaan om ons in te zetten voor de bijen.

We zien graag dat de provincie initiatief neemt en ook de gemeenten stimuleert om het maaibeleid aan te passen. Indien er minder snel gemaaid wordt in de bermen, dan zullen de bijen veel sneller naar de bermbloemen gaan. Daarnaast kunnen bepaalde pesticiden bijdragen aan het uitsterven van de bij: vervang chemische middelen door zoveel als mogelijk voor niet-chemische middelen. Zet ook meer in op goede handhaving: pak de overtreders aan. En tenslotte: stimuleer de gemeenten in het beschikbaar stellen van daken van overheidsgebouwen voor bijenkasten. Graag hoort de PVV van de gedeputeerde of dit kan worden meegenomen in het meerjarenprogramma bijengezondheid.

Uit het initiatief Stadsbijen in Gelderland blijkt dat inzet voor bijen zeer kosteneffectief kan, bijvoorbeeld doordat bedrijven de projecten financieren. Voorzitter, de PVV wil de gedeputeerde uitdagen om dit soort initiatief op te zetten. Misschien kan de Gelderse doelstelling van 60 bijenkasten ruimschoots worden overschreden door ervoor te zorgen dat er volgend jaar in elke gemeente minimaal één bijenkast staat voor Maya en Willy de Bij. Voorzitter, we dienen een aantal moties in bij dit voorstel.

Read More