Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelend het Statenvoorstel 64/14 inzake Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma,

constaterende dat:

      -          bijen een onmisbare schakel zijn in de natuur;

      -          gebaseerd op Amerikaanse en Franse voorbeelden, bijen in de stad minder last hebben van bestrijdingsmiddelen;

      -          d.d. 15 november 2012 unaniem een Kamermotie is aangenomen waarin de regering wordt verzocht het plaatsen van bijenkasten en –planten door imkers te faciliteren op de daarvoor geschikte daken van overheidsgebouwen;

overwegende dat:

-          er slechts enkele Brabantse gemeenten zijn met bijenkasten op het dak van het gemeentehuis;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-          bij de kennisuitwisseling ten aanzien van de ontwikkeling van het meerjarenplan de Brabantse overheidsorganisaties te stimuleren om daar waar mogelijk het plaatsen van bijenkasten en -planten door imkers te faciliteren op de daarvoor geschikte terreinen daken of terreinen van de overheid;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 31 oktober 2014, behandelend het Statenvoorstel 64/14 inzake Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma,

Besluiten, dat de volgende tekst aan beslispunt 1 van het ontwerpbesluit 64/14B van het Statenvoorstel wordt toegevoegd: “Kennis te nemen van de provinciale visie Bijengezondheid met provinciaal actieprogramma voor de korte termijn’’

en de financiële consequenties (ter grootte van € 300.000,-) ten laste te laten komen van het budget van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Toelichting:

     -          Bijen leveren een bijdrage aan de natuurwaarden van het Brabantse platteland;

     -          De provincie zet zich in voor de leefomgeving van bijen en vlinders en investeert in de verbetering hiervan. Bijvoorbeeld door het vergroten van natuurgebieden en de aanleg van verbindingszones hiertussen;

     -          Het Groen Ontwikkelfonds Brabant is bestemd voor projecten die natuurnetwerken vergroten, verbinden en verbeteren.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelend het Statenvoorstel 64/14 inzake Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma,

constaterende dat:

            -          bijen een onmisbare schakel zijn in de natuur;

            -          de provincie zet zich in voor de leefomgeving van bijen en vlinders en investeert in de verbetering hiervan. Bijvoorbeeld door het vergroten van natuurgebieden en de aanleg van verbindingszones hiertussen;

            -          Het Groen Ontwikkelfonds Brabant bestemd is projecten die natuurnetwerken vergroten, verbinden en verbeteren.

overwegende dat:

-          verbetering van de bijengezondheid ook kan worden bereikt via het Groen Ontwikkelfonds Brabant;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-          een bijenparagraaf toe te voegen aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol