Voor degene die nog in sprookjes gelooft: 9 oktober is de opening van de expositie MozaïekBrabant met een heus Brabants vliegend tapijt. Vanaf die datum maakt het reusachtige tapijt een rondreis langs vijf locaties in Noord-Brabant om vervolgens een centrale plek te krijgen in het verbouwde provinciehuis.

Volgens de PVV in Brabant gelooft de provincie Noord-Brabant nog in Oosterse sprookjes. Fractielid Joyce Kardol: ‘’ Belachelijk dat aan dit soort elitaire hobby’s van de gedeputeerde belastinggeld wordt uitgegeven. Ook de provincie kan het geld maar een keer uitgeven. Nut en noodzaak van MozaïekBrabant en dit reizend tapijt is niet aangetoond. Daarnaast hebben we in Brabant een mooi provinciehuis met veel kostbare kunstwerken, daar hoeft er niet nog eentje bij.’’

Reden voor Kardol om Statenvragen te stellen over dit Brabants reizend tapijt.

 

Geacht college,

In de uitnodiging die namens gedeputeerde De Boer voor de expositie MozaïekBrabant op 29 september 2014 is verstuurd staat onder meer vermeld: ‘’U kent vast het vliegend tapijt in de Efteling. Maar wist u dat Brabant binnenkort ook een reizend tapijt heeft?’’. Dit roept bij de PVV de volgende vragen op:

1.      Ons college gelooft schijnbaar nog in Oosterse sprookjes. Waarom moet de Brabantse belastingbetaler betalen voor de elitaire hobby’s van de gedeputeerde?

 1. Heeft dit reizend tapijt ook maar één cent gemeenschapsgeld gekost? Zo ja, om hoeveel geld gaat het en hoeveel fte’s zijn hiermee gemoeid?
 1. Op de website van mozaiekbrabant.com is te lezen dat het Brabants kenniscentrum kunst en cultuur (BKKC) is aangesteld voor de programmering en coördinatie. Ontvangt deze instelling (naast de jaarlijkse miljoenensubsidie) hiervoor nog een aanvullende financiële bijdrage?
 1. Tot welke besluitvorming moet dit reizend tapijt voor de Brabantse bevolking leiden?

Hoogachtend,

Joyce Kardol

PVV Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 4 juli 2014,

behandelend het Statenvoorstel 47/A inzake Voorjaarsnota 2014;

constaterende dat

 • een collectief van 24 organisaties, waaronder natuurorganisaties, imkerorganisaties, LTO en kennisinstituten, op 11 november jl. het actieprogramma bijengezondheid aan staatssecretaris EZ Dijksma heeft overhandigd;
 • dit actieprogramma onder andere maatregelen bevat om
  • de imkeropleidingen te verbeteren met recente wetenschappelijke inzichten en de kennisuitwisseling tussen imkerorganisaties, landbouw, bedrijfsleven, overheden en beheerders te verbeteren;
  • de aanleg van functionele bloem/akkerranden te bevorderen;
 • Provinciale Staten op 19 april 2013 unaniem hebben besloten bijenkasten te laten plaatsen bij het provinciehuis;

overwegende dat

 • bijen zorgen voor bestuiving en een gezonde bijenstand daarom van groot belang is voor de biodiversiteit in het algemeen en de land- en tuinbouw in het bijzonder;
 • maatregelen ter verbetering van de bijenstand daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn;
 • maatregelen alleen duurzaam succesvol zijn als er een breed draagvlak is onder de betrokken partijen;
 • het geen nut heeft om zaken over te doen die reeds zijn afgesproken in het actieprogramma bijengezondheid;

roepen het College van Gedeputeerde Staten op om

 • met betrokken partijen te inventariseren welke maatregelen zinvol zijn om in Brabant te nemen, aanvullend op het actieprogramma bijengezondheid;
 • deze maatregelen te vertalen naar een bondige visie met een provinciaal actieprogramma, waarin alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid hebben;
 • dit actieprogramma af te stemmen op reeds bestaand beleid zoals de leefgebiedplannen, het stimuleringskader groenblauwe diensten en realisatie van landschapselementen;
 • dit actieprogramma inclusief daarmee samenhangde kosten en mogelijke dekking aan de commissies ER en TSP aan te bieden voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2015 in de commissies;

en gaan over tot de orde van de dag.

Geacht college,

Bij brief van 17 april 2014 heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld die op 13 mei 2014 zijn beantwoord via kenmerk 3565019[i]. Deze beantwoording, waarbij de vergoedingen voor de deelnemers van het urgentieteam, alsmede andere kosten, worden gespecificeerd, is aanleiding voor de PVV tot de volgende vervolgvragen:

       1.     Waar is de vergoeding van € 100 per uur op gebaseerd? Graag een duidelijke weergave van de opbouw van dit uurtarief.

       2.     Waarom heeft het college bij het vaststellen van de uurvergoeding geen recht gedaan aan de afspraken omtrent de Brabantnorm?

       3.     Bent u het met de PVV eens dat een vergoeding van € 100 per uur voor ambtenaren én medewerkers van een zwaar gesubsidieerde organisatie zoals de BMF veel te gortig is en niet valt uit te leggen richting de Brabantse burgers?

       4.     Wat is het uurtarief van de Brabantse Milieu Federatie (BMF) voor de reguliere provinciale subsidie? Graag een duidelijke weergave van de opbouw van dit uurtarief.

Read More