Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelend het Statenvoorstel 64/14 inzake Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma,

constaterende dat:

-          bijen een onmisbare schakel zijn in de natuur;

-          het project Stadsbijen is genomineerd voor de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2013

-          bijvoorbeeld hiermee in Gelderland bijenkasten op daken van bedrijven worden geplaatst, waarmee sponsorcontracten worden aangegaan;

overwegende dat:

-          het bedrijfsleven financieel kan bijdragen aan de zorg voor bijen;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-          te onderzoeken of betrokken partijen een soortgelijk project als Stadsbijen als onderdeel van de provinciale visie ‘’De provincie draagt Bij…’’ zouden willen ondersteunen;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelend het Statenvoorstel 64/14 inzake Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma,

constaterende dat:

-          bijen een onmisbare schakel zijn in de natuur;

overwegende dat:

-          verbetering van de bijengezondheid kan worden bereikt via de Subsidieregeling Natuur en Samenleving;

-          van deze regeling alleen de categorie ‘’Leefgebied van de bij’’ zich inzet voor het verbeteren van het leefgebied van de bijen door voldoende leefgebied, voorlichting en kennisontwikkeling- en uitwisseling;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-         aan alle categorieën van de Subsidieregeling Natuur en Samenleving een bijenparagraaf toe te voegen als voorwaarde voor projectsubsidie;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol

Met verbazing heeft de PVV Noord-Brabant gereageerd op het bericht dat gedeputeerde De Boer tóch gaat afreizen naar de agrofoodregio Parma.  Met een kleine delegatie bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van de ZLTO, provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten is van 15 t/m 18 oktober een werkbezoek gepland naar het Italiaanse Emilia-Romagna.

Vorig jaar werd een snoepreisje naar Parma geannuleerd vanwege de ophef die was ontstaan over de kosten. ‘’Besluitvorming aangaande de thematiek zorgvuldige veehouderij heeft reeds plaatsgevonden in de Staten, waardoor vraagtekens kunnen worden geplaatst over het nut en de noodzaak van deze reis. Daarnaast zijn EU-projecten vooral een bestuurlijk speeltje dat de Brabantse burgers voornamelijk geld kost’’, aldus PVV-Statenlid Joyce Kardol.

Aanleiding voor de PVV om kritische vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten.

Read More