Geacht college,

In De Gelderlander van 8 april jl.[i]  valt te lezen dat in Brabant twintig gemeenten in de regio’s De Peel, De Kempen en De Baronie in aanmerking komen voor urgentiegebieden. Daarnaast kunnen andere gemeenten via de provincie ook de hulp inroepen van het zogeheten ‘’urgentieteam’’. Dit urgentieteam is vanuit het Brabantberaad opgericht en kost de provincie Noord-Brabant voor de resterende 9 maanden van dit jaar €1.157.000. De PVV heeft naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen:    

     1.      Hoe kan het dat de media eerder geïnformeerd zijn over het zogeheten urgentieteam dan de Statenleden? Waarom wordt vooruit gelopen op bespreking van dit onderwerp in de betreffende Statencommissie later deze maand?

      2.     In het artikel is te lezen: ‘’In het urgentieteam zitten de volgende personen: Henk Jans (arts GGD), Herman Litjens (ZLTO), Geert Verstegen (BMF), Theo van de Ven (gemeenten ZO Brabant), Marco Peeters (Omgevingsdienst ZO), Mechie Beurskens (gemeenten NO Brabant, ambtenaar in Sint Anthonis), Ton Hermanussen (Omgevingsdienst NO), Jan Buys (provincie), Hans van Dommelen en Jack van Dijck (Netwerk de Peelhorst).’’ Ontvangen deelnemers van het urgentieteam een vergoeding of vallen deze werkzaamheden binnen hun reguliere functie(s)? Indien er sprake is van vergoedingen, hoeveel bedragen deze en welke ureninzet staat daar tegenover? Graag zien we hiervan een duidelijk overzicht toegevoegd.

      3.      Kan het college een heldere en volledige specificatie van de van de € 1.157.000 kosten over de 9 maanden geven? Zo neen, waarom niet? Uit welke begrotingspost worden deze kosten afgedekt?

      4.      Het college heeft tijdens een Statenvergadering aangegeven dat de expertise van PvdA-er Felix Rottenberg tijdens het Brabantberaad erg op prijs werd gesteld en dat bij toekomstige beraden over de Brabantse intensieve veehouderij zijn assistentie wellicht weer wordt ingeroepen. Is al bekend of deze gedachtegang zijn weg gaat vinden naar de praktijk? Zo ja, welke kosten zullen er in 2014 gemoeid zijn bij de vergoeding en welke kosten zijn er in 2013 en 2012 gemoeid geweest bij de vergoedingen voor de heer Rottenberg?

Hoogachtend,

namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Joyce Kardol

Bijen

Onze provinciale bijen hebben de afgelopen maanden uitstekend werk verricht mede dankzij imker Joek Feijen-Henkens. 55 potjes van dit gele goud zijn geoogst in onze provinciale vlindertuin. Een resultaat om als Staten trots op te zijn en ik wil de ambtenaren (waaronder hier aanwezig Eefje en Rob) dan ook bedanken voor hun enthousiasme om dit mede mogelijk te maken. Afgelopen week heb ik de honing reeds mogen proeven en ik ben dan ook verheugd dat ik vandaag aan de fractievoorzitters een potje Brabantse provinciale Statenhoning mag aanbieden, zodat zij ook kunnen genieten van deze bijsmaak.

- Joyce Kardol

Zie ook 

Vandaag besluiten we onder meer over de borging van de transitie naar een zorgvuldige veehouderij in de Structuurvisie en de Verordening Ruimte. De Verordening Ruimte welke als uitvoeringsinstrument tevens de kapstok is voor de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij oftewel de BZV. Dat het uitvoeringsinstrument de BZV op dit moment echter nog niet gereed is zeer opmerkelijk en schijnt sommige politieke partijen hier vandaag niet te interesseren, gezien we vandaag dit stuk toch behandelen.

Vorig jaar is de eerste bijeenkomst geweest van het Brabantberaad. Een jaar is naar dit moment toegewerkt en de PVV fractie is dan ook erg teleurgesteld dat het proces naar deze twee belangrijke voorstellen over zorgvuldige veehouderij zo onzorgvuldig plaatsvindt. Afgelopen jaar hebben we in de commissie al meermaals het belang aangehaald van een zorgvuldige voorbereiding en toch wordt tijdens de afgelopen commissievergadering niet voldoende tijd ingepland om te discussiëren, was er geen ruimte voor beantwoording van de eerste termijn en een tweede termijn. Worden we overladen met provinciale documenten via verschillende kanalen en vaak ook nog maar paar uur vooraf de vergadering. Kortom, alle gestelde termijnen en afgesproken processen (conform BOB-model) zijn bij de behandeling van voorliggende documenten overschreden. Dit doet teniet aan het belang van dit dossier en de inspraakreacties van derden. Het proces is allerminst zorgvuldig dus wat kan je dan verwachten van de inhoud?

Read More