Volgens het statenvoorstel Reglement op de Platforms moet er een vergaderorde voor de platforms geformaliseerd worden. Dat klinkt mooi, máár voorzitter: wérd er nou ook maar iets geformaliseerd. Het gaat hier echter alleen maar over wie in het platform mag zitten, dat er een voorzitter moet worden gekozen en dat de griffie de boel ondersteunt. Het gaat níet over een quorum, het gaat níet over verslaglegging, het gaat níet over de wijze van besluitvorming (bijvoorbeeld adviezen aan PS, of wijzigingen in de P&C cyclus, of afvaardiging voor een of ander snoepreisje). Daarmee is dit reglement nietszeggend.

Read More

Voorzitter, volgens dit statenvoorstel worden "dé verzoeken om een tweede tranche hybride leningen" van de Provincie aan de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank behandeld. De woordkeuze is interessant: "dé verzoeken om een tweede tranche". Deze woordkeuze veronderstelt het kennelijke voor de hand liggen van een vervolg op een eerdere lening. Het suggereert dat GS kennelijk op de hoogte was dan wel op zijn minst niet verbaasd over een additioneel verzoek om geld, nadat we in 2015 reeds 150 miljoen euro publiek geld bij deze banken hebben beleend.

Read More

Voorzitter,

de PVV heeft een heldere mening over het dossier Veerkrachtig bestuur, zoals dat chique heet.

Het is niet aan de provincie om herindelingen op te leggen. Het is aan de provincie om de wens van de inwoners te respecteren.

We hebben dan ook bij de behandeling van het bestuursakkoord een motie ingediend, om herindelingen alleen toe te staan ná steun via een volksraadpleging.

Read More