Afgelopen maart hebben onze Staten de bouwstop voor de geiten- & schapenhouderijen verlengd uit voorzorg voor de volksgezondheid die in Brabant ernstig te lijden had van de Q-koorts. En ik citeer GS ‘’De vaccinatie van geiten heeft aanzienlijk effect gehad maar er zijn nog steeds restrisico’s voor de bevolking. Bijna alle geiten staan in open stallen met het risico op uitstoot die schadelijk is voor gezondheid, natuur en milieu’’.

Deze bouwstop zou worden opgeheven indien de zogenoemde Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij zou zijn ontwikkeld en indien er regels zijn om door luchtzuivering en het afdichten van de doorgaans open geitenstallen de risico’s op verspreiding van ziektes sterk te beperken. Graag verneem ik dan ook van het college hoe dit is opgepakt cq geborgd in de maatlat welke nog in de maak is. De maatlat welke overigens nog niet eens is besproken in de Provinciale Staten en pas 22 november ter oordeelsvorming is geagendeerd bij de Statencommissie.

Het nu intrekken van de bouwstop geeft geen duidelijkheid aan gemeenten en geeft geen invulling van een betrouwbare overheid naar onze Brabantse burgers. Daarnaast is het onzorgvuldig om dit Statenvoorstel pas drie dagen geleden voor te leggen aan de Staten. Door het last-minute agenderen wordt niet alleen Provinciale Staten beperkt in het zorgvuldig uitvoeren van hun controlerende taak, maar worden ook burgers beperkt om een inspreekreactie te geven. De PVV begrijpt dan ook niet waarom deze haast voor het intrekken van deze bouwstop? Waarom wordt niet gewacht met het intrekken van deze bouwstop totdat de maatlat is vastgesteld door de Provinciale Staten? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Read More

Voorzitter, De zuidelijke Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van onder meer de provincie Noord-Brabant en rapporteert vanuit deze onafhankelijke positie aan Provinciale Staten. Derhalve wil de PVV-fractie beginnen met de Zuidelijke Rekenkamer te bedanken voor hun grondig onderzoek Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie Noord-Brabant.

250 miljoen belastinggeld is ingezet voor de Brabantse woningstimuleringsmaatregel die de doelstelling had om de woningmarkt te stimuleren en de woningbouwproductie op peil te houden. Er heeft echter geen evaluatie plaatsgevonden noch is het college van plan om dit te doen dus hoe ‘’succesvol’’ is deze maatregel eigenlijk die versneld is afgebouwd?

Uit het voorliggende rapport blijkt dat de Statenleden in de vorige coalitie periode zich naïef hebben laten leiden door het enthousiasme van de gedeputeerde om makelaartje te spelen. Deze onverantwoorde maatregel waaronder de Brabantse VerkoopGarantie en de garantiestelling aan de onverantwoorde woningcorporatie WSG valt, heeft de Brabantse belastingbetaler nu al ruim 30 miljoen euro gekost en de kosten lopen alleen maar op.

Read More

De PVV heeft middels Statenvragen opheldering gevraagd over het agenderen van het onderwerp ''transporten met kernwapens'' bij de Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) Vliegbasis Volkel door SP-gedeputeerde Van den Hout en zijn uitspraken hierover in dit overleg. Onlangs stelde het Brabantse college van Gedeputeerde Staten nog: ''Wij gaan niet over militaire aangelegenheden, hiervoor is het ministerie van Defensie bevoegd gezag''. De uitspraken van de gedeputeerde staan hier haaks op.

PVV-Statenleden Joyce Kardol en Alexander van Hattem hebben de indruk dat de gedeputeerde zijn positie als voorzitter van het COVM heeft misbruikt door zijn partijpolitieke standpunt aangaande kernwapens te agenderen. ''We moeten dit omgevingsoverleg over geluidshinder serieus nemen als provincie en de activistische mentaliteit van de gedeputeerde Van den Hout past daar niet bij, hij zaait alleen maar onrust bij de omwonenden,'' aldus PVV-Statenlid Kardol.

De PVV vraagt zich af of gedeputeerde Van den Hout met deze houding nog wel de juiste persoon is om het COVM voor te zitten, mede omdat hij eerder veelvuldig bij dit overleg afwezig bleek te zijn.

Joyce Kardol

Alexander van Hattem

Read More