Vrijdag 19 april hebben de Provinciale Staten unaniem ingestemd met de PVV-motie om deze lente - dit bloesemseizoen - imkers de gelegenheid te geven tot, daar waar mogelijk, het plaatsen van bijkassen en –planten op het dak van of op het terrein van het provinciehuis. Op donderdag 20 juni heeft de feestelijke onthulling plaatsgevonden van de geplaatste bijenkasten in de Vindertuin van het provinciehuis.

‘’To bee or not to bee’’

To bee or not to bee… Het klinkt als een flauwe woordspeling, maar het raakt wel de kern. De laatste tien jaren gaan wereldwijd de aantallen bijenvolken schrikbarend achteruit. Over de hele aardbol sterven bijen in rap tempo. En dat terwijl deze bestuivers aan het begin staan van onze voedselketen.

Read More

''Een bestemmingsplan dat is gelegen in een agrarisch gebied kan voorzien in een uitbreiding van een grondgebonden agrarisch bedrijf tot ten hoogste 1,5 hectare mits uit de toelichting blijkt dat deze uitbreiding noodzakelijk is voor de agrarische bedrijfsvoering'' aldus artikel 8.3. lid c uit de Verordening Ruimte. Met deze spoedwijziging in de Verordening Ruimte wordt nadruk gelegd op onder meer deze vage zinsnede. In de praktijk betekend dit dat voor het beoordelen van agrarische ontwikkelingen doorgaans advies gevraagd wordt aan het ''zelfstandig adviesorgaan'' AAB oftewel de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen. 
 
Deze stichting met een vertegenwoordiging van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), provincie Noord-Brabant en ZLTO is speciaal opgericht om over de bedrijfseconomische noodzaak van ontwikkelingen van agrarische bedrijven te adviseren conform provinciaal ruimtelijk beleid. De PVV plaatst vraagtekens bij de partijdigheid van deze driekoppige adviescommissie. Hoe zit het met de borging van onder andere de volksgezondheid, leefbaarheid en dierenwelzijn conform de denklijn van de transitie naar een zorgvuldige veehouderij? Waarom zijn, conform de commissie voor de samenstelling van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, de overige organisaties niet vertegenwoordigd?  Of wordt het bestuur en adviescommissie met ingang van de maatlat opgeheven? Graag een reactie van de gedeputeerde.
 
Regelmatig lees ik bij gemeentelijke publicaties voor bouwaanvragen ''conform advies besloten''. De PVV is van mening dat de beweegredenen tot het nemen van een besluit transparant moeten zijn naar politici en burgers en vind het dan ook onbegrijpelijk dat dit momenteel niet het geval is. 
 
Dit alles is niet zorgvuldig. Derhalve dient de PVV een motie in om te verzoeken de samenstelling van de AAB te herzien en de adviezen van de AAB naar de gemeenten, daar waar mogelijk, te publiceren op de website.
 
 

De provincie Noord-Brabant organiseert met enige regelmaat handelsmissies en buitenlandse reizen. Uit de jaarstukken blijkt dat de provincie Noord-Brabant in 2012 ruim tweehonderd miljoen euro heeft besteed aan de portefeuille economie waaronder internationalisering oftewel handelsmissies en netwerkevents, maar liefst ruim 40% meer dan begroot en zelfs 50% meer dan oorspronkelijk begroot. In 2012 hebben onder meer handelsmissies plaatsgevonden naar Duitsland en China en afgelopen april naar Brazilië.

Over de verantwoording van concreet bereikte resultaten is de PVV zeer teleurgesteld. "De provincie schrijft bijvoorbeeld:

'Handelsmissies hebben geleid tot concrete zakelijke overeenkomsten tussen Brabantse bedrijven en buitenlandse partijen'.Als echter om concrete toelichting en meer achtergrondinformatie wordt gevraagd blijft het stil, en dat kan niet", aldus PVV'er Joyce Kardol. "Hoe kan het college de middelenbesteding en de beleidskeuzes immers verantwoorden aan de Brabantse belastingbetaler als het effect van de handelsmissies onduidelijk of onbekend is?" 

Tijdens de behandeling van de jaarstukken in Provinciale Staten op vrijdag 17 mei 2013 zal de PVV een motie indienen die Gedeputeerde Staten opdraagt vooraf en achteraf verantwoording af te leggen over handelsmissies. Op het moment dat duidelijker is wat de kosten en opbrengsten zijn en het bewustzijn daarover nadrukkelijker aanwezig is kunnen er meer afgewogen keuzes voor toekomstige missies worden gemaakt.