De PVV-fractie heeft met walging kennis genomen van het artikel: “Rijdt u even mee? Kilometerslang spoor van hennepafval langs weg in Bergen op Zoom (video)” op de website van BN DeStem.(1) Het artikel laat een kilometerslang spoor van hennepafval zien, dat gedumpt is in het buitengebied van Bergen op Zoom. Maar ook in Woensdrecht trof boswachter Erik de Jonge deze week al voor de vierde keer een dumping aan. Om deze dumpingen te stoppen pleit de PVV Noord-Brabant fractie voor meer toezicht en handhaving in Brabantse natuurgebieden.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: Statenvragen drugsdumpingen in Bergen op Zoom en Woensdrecht

De PVV-fractie heeft kennis genomen van het artikel: ”varkensziekte PED bereikt Brabant en Limburg”¹ in het Nederlands Dagblad.
Volgens het artikel heeft de zeer besmettelijke en gevaarlijke varkensziekte PED in januari de 'varkensrijke' gebieden in Oost-Brabant en Noord-Limburg bereikt. PED veroorzaakt diarree bij varkens en is vooral zeer gevaarlijke voor biggetjes die een besmetting vaak niet overleven.
De PVV vraagt het college te onderzoeken welke (preventieve) maatregelen er getroffen kunnen worden om verdere besmetting en het daaraan gepaard gaande dierenleed en grote economische schade voorkomen.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: PVV Noord-Brabant wil dat Provincie varkensziekte PED aanpakt

PVV Brabant stelt vragen over Ammoniakrapport

De PVV-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport: 'Ammoniak in Nederland, enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen¹.'
Volgens het Rapport is het kostbare ammoniakbeleid dat 25 jaar geleden in gang is gezet, totaal niet effectief omdat er over de periode 1993-2015 geen duidelijke lijn te zien is van een afnemende dan wel toenemende ammoniakconcentratie in de atmosfeer.

Lees meer: PVV Brabant stelt vragen over Ammoniakrapport

Spreektekst windenergie A16-zone

Vz.

De PVV is - als partij die de automobilist een warm hart toedraagt - soms flink jaloers op de windturbine-expoitanten..

Een vergelijkbaar project met die van de windindustrie in de omgeving van de A16 is een monstreus project in de Noord-Oostpolder, hoewel daar de 38 gigaturbines nóg veel zwaarder zijn. Van het pittoreske Urk blijft weinig over,
Ik sprak op Urk zeer verbitterde inwoners....

Lees meer: Spreektekst windenergie A16-zone

De uitspraak van gedeputeerde Van Merrienboer (PvdA) dat er geen argumenten zijn om het windpark in Klundert tegen te houden is bij de Brabantse PVV volledig in het verkeerde keelgat geschoten. De partij heeft daarom een set stevige vragen voor het provinciebestuur opgesteld.

"Maar liefst 1300 handtekeningen, 150 bezwaarschriften en een bijna voltallige gemeenteraad die deze 200 meter hoge klimaatminaretten niet willen. Dat zijn volgens het provinciebestuur dat de mond vol heeft van "burgerparticipatie, doe-democratie en initiatieven van onderop" geen argumenten? Het is werkelijk niet te geloven en bijzonder kwalijk dat dit windindustrieterrein met zo'n bestuurlijk machtsvertoon doorgedramd wordt", aldus woordvoerder Harry van den Berg.

Lees meer: Brabantse PVV: "Doordrammen windturbines Klundert schandalig machtsvertoon!"

Spreektekst Startdocument Omgevingsvisie

In de themacommissie over dit onderwerp heeft de PVV al aangegeven dat het startdocument een veel te lang en wollig verhaal is. De gedeputeerde was daarentegen juist lyrisch over dit stukje ambtelijk proza, in de zweverige vergezichten in dit stuk zag hij een herwaardering van het holistisch denken. Voor een PvdA-bestuurder is het opstellen van een integrale visie natuurlijk het middel bij uitstek om volledig los te gaan met de ultieme maakbaarheidsgedachte. Noord-Brabant heeft wederom Noord-Korea als grote voorbeeld genomen: “Juche”, de communistische staatsideologie van Noord-Korea, betekent letterlijk: “de mens centraal” en laat ‘de mens centraal’ nu ook een kernbegrip van deze omgevingsvisie zijn.

Lees meer: Spreektekst Startdocument Omgevingsvisie

Voorzitter, de gedeputeerde vraagt een slordige 4,3 miljoen euro voor 2017 naar voren te halen voor biodiversiteit, om vooral in te zetten op de extra dure projecten. Ook loopt GS vooruit naar 2019 door te suggereren dat als op dat moment extra middelen nodig blijken te zijn, dit opgevangen moet worden binnen de nog beschikbare bestuursakkoordmiddelen van € 43 miljoen. De soorten die vooral lijken te gedijen met dit beleid zijn de geldwolf en het rupsje-nooit-genoeg in dit college. Honderden miljoenen voor natuurbeleid is nog niet genoeg, steeds moet er nog meer geld bij, of moet budget nog sneller worden uitgegeven, waarna tekorten weer moeten worden aangevuld.

Lees meer: Spreektekst uitvoeringsprogramma biodiversiteit en leefgebieden

De Statenfractie van de PVV Noord-Brabant heeft met afschuw kennisgenomen van berichten van Nexus-directeur Rob Riemen aan het Brabantse provinciebestuur. De heer Riemen betitelt Brabantse PVV Statenleden daarin onder andere als “de Brabantse fascisten” en “huisfascisten”.

Het Nexus Instituut ontvangt jaarlijks ongeveer 84.000 euro subsidie van de provincie Noord-Brabant. Daarnaast krijgt het instituut ook van andere overheden subsidie, in totaal ruim een miljoen euro (voor nadere cijfers zie: http://www.pvvnoordbrabant.nl/index.php/nieuws/statenvragen/1397-statenvragen-over-rijkelijk-gesubsidieerde-elitaire-snoepreizen-door-rob-riemen-van-het-nexus-instituut ).

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Statenvragen over demoniserende Riemen van Nexus Instituut

Voorzitter,

Het is een gotspe dat GS deze veegronde van de Verordening Ruimte voorspiegelt als ‘beleidsarme wijzigingen’. Voorliggend voorstel komt met enkele wijzigingen die verre van beleidsarm zijn: met name het uitroepen van héél Brabant tot een potentieel windpark en een bevoegdheidsuitbreiding van GS voor kaartactualisaties zijn verstrekkende ingrepen.

Lees meer: Spreektekst Wijziging Verordening ruimte 2014, veegronde 2016

Volgens een persbericht op de website van de provincie bemoeit de provincie zich op directe wijze met en subsidieert zij de integratie van statushouders in Tilburg.[1]

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Sinds wanneer is integratie van asielzoekers en statushouders een kerntaak van de provincie?

Lees meer: PVV Brabant stelt vragen over rol provincie bij integratie asielzoekers

Spreektekst vervolgopdracht externe accountant

Voorzitter, aan provinciale staten wordt hier gevraagd om de accountant Ernst en Young een vervolgopdracht te geven voor de controle van de provinciale jaarrekening over de jaren 2017 en 2018. Daarnaast wordt gemeld dat over de jaren 2016, 2017 én 2018 sprake zal zijn van een prijsverhoging. In plaats van €60.000 zal de vergoeding voor de controle van de jaarrekening vanaf nu €100.000 euro per jaar zijn.

Lees meer: Spreektekst vervolgopdracht externe accountant

Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0

Voorzitter, “Als je ontdekt dat je op een dood paard rijdt, spring er dan heel snel af!”, dit is een wijsheid van de Dakota – indianen, lang geleden. Zij wisten het al… Nu dit college nog...

Dus wat doet dit college met een dood paard?

- Mensen van buiten worden ingehuurd om het dode paard te berijden,

- Bij voorkeur worden andere landen bezocht, om te bekijken hoe ze daar dode paarden berijden

- Een 2.0 versie wordt gecreëerd, om dode paarden harder te laten lopen

- De voorwaarden worden veranderd, zodat het paard levend lijkt

- Twitter wordt zelfs ingezet om het dode paard aan de man te brengen

- En wordt een commissie benoemd om het dode paard te bestuderen en er een nieuw business plan op los te laten.

Lees meer: Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0

Spreektekst Verordening natuurbescherming

Voorzitter, weliswaar is deze verordening volgens GS beleidsneutraal opgesteld, maar een groot deel van dat bestaande beleid kan de PVV zeker niet onderschrijven, zoals stikstofbeleid, Natura2000 en Brabant Uitnodigend Groen (BrUG). Bovendien sluiten de doelen ook aan bij de ambities van BrUG en het Bestuursakkoord, waar de PVV niet achter staat. Bijvoorbeeld art. 1.4 lid 2 (zie ook artikelsgewijze toelichting) wat omwille van Brusselse Natura2000 regelzucht weer zware eisen oplegt aan onze Brabantse boeren: per 2027 moeten alle stallen voldoen aan emissiereductie eisen, anders moeten deze buiten gebruik worden gesteld. En nu wil de gedeputeerde nog verder gaan door al per 2020 deze eisen aan boeren op te leggen, wanneer stopt u onze Brabantse boeren gezinsbedrijven het werk onmogelijk te maken? Wanneer stopt GS nu eens met buigen voor Brussel?

Lees meer: Spreektekst Verordening natuurbescherming