Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 19 juni 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 31/20 Visie klimaatadaptatie inclusief uitwerking bestuursopdracht ‘Stoppen van de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant’,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 juni 2020, ter bespreking van het Statenvoorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht “Veilig en weerbaar Brabant” en Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen “Bestuur en Veiligheid”,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 juni 2020, ter bespreking van het Statenvoorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht “Veilig en weerbaar Brabant” en Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen “Bestuur en Veiligheid”,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

Read More