Vz, de zienswijzen op de begrotingen van de omgevingsdiensten gaan voornamelijk over financieel technische aspecten en andere onduidelijkheden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de inverdieneffecten, daarbij ook direct de vraag aan de gedeputeerde hoe hij zich, naast deze zienswijze, in het AB en DB gaat inzetten om dit financiële uitgangspunt van de omgevingsdiensten op structurele basis te bewerkstelligen?

Read More

Vz,

De aanleiding voor deze wijziging is de aanpassing van de ‘Nieuwe Werkwijze’, die van begin af aan niet goed functioneerde en voortdurend inconsequent werd toegepast. Vooropgesteld: de PVV fractie was, is en blijft tegen de opzet van deze ‘Nieuwe Werkwijze’ en heeft altijd en bij herhaling gewezen op de tekortkomingen.

Read More

Voorliggend besluit ziet op het uiten van wensen en bedenkingen door PS bij deelname in de Stichting Automotive Campus. Voor alle duidelijkheid ligt de uitvoeringstaak- en bevoegdheid bij
GS, waarmee de inhoud van de ontwikkeling van de Automotive Campus nu niet aan de orde is, kaderstelling en financiering zijn in een eerder fase door PS behandeld in het programma werklocaties.

Read More