Voorzitter, weliswaar is deze verordening volgens GS beleidsneutraal opgesteld, maar een groot deel van dat bestaande beleid kan de PVV zeker niet onderschrijven, zoals stikstofbeleid, Natura2000 en Brabant Uitnodigend Groen (BrUG). Bovendien sluiten de doelen ook aan bij de ambities van BrUG en het Bestuursakkoord, waar de PVV niet achter staat. Bijvoorbeeld art. 1.4 lid 2 (zie ook artikelsgewijze toelichting) wat omwille van Brusselse Natura2000 regelzucht weer zware eisen oplegt aan onze Brabantse boeren: per 2027 moeten alle stallen voldoen aan emissiereductie eisen, anders moeten deze buiten gebruik worden gesteld. En nu wil de gedeputeerde nog verder gaan door al per 2020 deze eisen aan boeren op te leggen, wanneer stopt u onze Brabantse boeren gezinsbedrijven het werk onmogelijk te maken? Wanneer stopt GS nu eens met buigen voor Brussel?

Read More

Voorzitter,

Het is een gotspe dat GS deze veegronde van de Verordening Ruimte voorspiegelt als ‘beleidsarme wijzigingen’. Voorliggend voorstel komt met enkele wijzigingen die verre van beleidsarm zijn: met name het uitroepen van héél Brabant tot een potentieel windpark en een bevoegdheidsuitbreiding van GS voor kaartactualisaties zijn verstrekkende ingrepen.

Read More

Voorzitter,

Het Statenvoorstel voor de Brabantse Aanpak Leegstand is een vrij wollig en weinig concreet programma, wat in de uitvoering nog allerlei richtingen op kan gaan. Het programma is meer een overkoepelende aanpak die met partners nader wordt uitgewerkt in subregionale agenda’s en waarbij de primaire verantwoordelijkheid bij de gemeenten blijft liggen. Voor dit college moet het bijdragen aan ‘maatschappelijke behoeften’, waaronder onder andere wordt verstaan woningbouw, circulaire economie, duurzame energie en sociale veerkracht. Hiermee trekt het college haar beleidsruimte zo breed dat het feitelijk een vrijbrief is om het leegstandsbeleid voor praktisch ieder doel in te zetten.

Read More