Voorzitter,

Vandaag ligt er wederom een begroting voor die niet de begroting is vóór de Brabantse burger, maar de begroting van de Brusselse belangen. De strategie van dit college lijkt vooral gericht op het vereenzelvigen met de agenda van Juncker en de provinciale agenda daar vervolgens doodleuk op aan te laten sluiten. Circulaire economie, duurzaamheid, sociale inclusie: de hele Brusselse bullshit-bingo passeert de revue in de plannen van dit college. Om daarbij vervolgens alle Brusselse regeltjes, co-financieringen en verplichtingen op de koop toe te nemen: ondertussen mogen de Brabantse burgers en bedrijven voor de consequenties van deze bestuurlijke eurofilie opdraaien.

Read More

Voorzitter, over het beleid rond VTH is veel discussie mogelijk, maar in voorliggende verordening zit de crux in artikel 3 inzake betrokkenheid PS: deze is slechts op hoofdlijnen, wat een rekkelijk en arbitrair begrip is. Bovendien stelt de toelichting dat “politiek-bestuurlijke overwegingen van gemeenteraad en PS (...) geen betrekking zullen hebben op de organisatorische kwesties van bezetting die tot de competentie van de directeuren van de diensten behoort.”

Read More

Voorzitter, in het voorliggende voorstel voor wijziging van de Verordening Ruimte zit een tegenstrijdigheid. Dit college toont in haar afwegingen een zekere mate van willekeur in de omgang met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bij de beoordeling van de verzoeken tot kaartaanpassingen. In het ene geval is dit ruimtelijk natuurbeleid bijna heilig en onaantastbaar, in het andere geval mag er mee gemarchandeerd worden, als het dit college toevallig goed uitkomt.

Read More