Vz,

Om te beginnen wil ik een misverstand wegnemen: dit voorstel is niet bedoeld om de komst van megastallen en meer beesten mogelijk te maken.

Zoals wij eerder vandaag duidelijk hebben gemaakt staat voor de PVV de volksgezondheid, de leefbaarheid en het dierenwelzijn voorop en zijn daarvoor ook adequate maatregelen nodig in de maatlat.

De Verordening Stikstof biedt in dit kader slechts schijnzekerheid en willekeur en is hier ook niet voor bedoeld: deze is slechts bedoeld voor de bescherming van de door de EU opgelegde Natura2000 gebieden om te voorkomen dat brandnetels en berkenboompjes daar iets harder zullen groeien. Deze week is in beantwoording op technische vragen nogmaals bevestigd dat deze verordening niet bedoeld is om te sturen op dierenaantallen.

Read More

Afgelopen jaar is bij de begroting een motie aangenomen om extra budget vrij te maken voor de gescheperde schaapskuddes.

In het Eindhovens Dagblad van 7 maart jl. was de volgende opmerking van Stichting Het Kempisch Heideschaap te lezen:

"Er is een nieuwe subsidieverordening in de maak, maar Noord-Brabant stelt de invoering van die regeling telkens weer uit. Met als gevolg dat we in 2014 tussen wal en schip dreigen te vallen." Verder schrijft het ED dat de regeling slechts voor 2013 geldt.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

Read More

Vz,

Bij de behandeling van dit onderwerp in de commissie spitste de discussie met Gedeputeerde De Boer zich op een bepaald moment toe op de rol van provincie en gemeenten binnen de Wro. Als we de voorliggende kaartaanpassingen slechts bekijken met een juridisch-technische bril, dan lijkt er weinig discussie mogelijk, de gemeenten maken hun afwegingen binnen de ruimte van hun autonomie en de provincie beperkt zich tot specifiek provinciale belangen. Hoewel op zichzelf correct is het maken van deze afwegingen vaak toch een wat grijzer gebied. Van belang is ook wanneer een bepaald besluit wordt genomen – waarom niet pas op een later tijdstip – en met een meer gedegen argumentatie is een provinciaal belang soms toch beter te onderbouwen.

Read More