Vz, met deze VJN geven wij GS de kaders mee voor de begroting 2015 en daarmee voor het eerste kalenderjaar van de nieuwe bestuursperiode. Wat de PVV betreft moet dit college niet over haar spreekwoordelijke graf heen willen regeren; wat met deze VJN helaas wel het geval is.

In de bestedingsvoorstellen zien we dit met name terug in het tot 2019 - dus de hele volgende bestuursperiode - structureel in de begroting jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar stellen voor biodiversiteit en leefgebieden en jaarlijks 1 miljoen euro voor 'Natuur verankerd in de samenleving'.

Deze miljoenen voor natuurbeleid staan nog los van de 240 miljoen euro voor het Groenontwikkelfonds en de 9,5 miljoen euro beheerkosten voor de EHS die jaarlijks op de begroting drukken en in de toekomst alleen maar zullen stijgen tot ruim 30 miljoen per jaar.

Het is dankzij deze vele miljoenen van de Brabantse burgers dat Gedeputeerde Van den Hout zich onlangs kon laten uitroepen tot "Groenste politicus". Vz, daar wil de PVV de Gedeputeerde van harte mee feliciteren, want het is een prestatie van formaat deze eretitel te verwerven ondanks het feit dat hij als lid van dit college van GS medeverantwoordelijk is voor het gesubsidieerd verstoken van de natuurbossen van Georgia als biomassa in de Amercentrale!

Read More

Voorzitter,

Deze week kreeg ik een signaal van de omwonenden van het nieuwe windturbinepark Laarakkerdijk in Reusel, dat vandaag 16 mei ons Noord-Brabantse provinciebestuur in het kader van het wederzijdse grensoverleg met het provinciebestuur van Antwerpen zal overleggen.

In samenspraak met de Vlaamse gemeente Arendonk zou de Antwerpse deputatie het windmolenpark Laarakkerdijk op de agenda willen zetten en bespreken. Dit windmolenpark komt namelijk pal tegen de Belgische grens te liggen, op steenworp afstand van de Arendonkse wijk de Rode Del. De gemeente Arendonk zou zeer ontevreden zijn dat er met de inwoners van de Rode Del geen rekening wordt gehouden.

Mijn eerste vraag is dan ook:

Klopt het dat er vandaag een overleg met de provincie Antwerpen plaatsvindt en staat het windmolenpark Laarakkerdijk daar op de agenda? Zo ja, welk standpunt zal daar door of namens GS verkondigd worden?

Verder melden de omwonenden dat de werkzaamheden voor de aanleg van het windturbinepark inmiddels zijn gestart, terwijl er nog geen omgevingsvergunning beperkte milieutoets is afgegeven.

Mijn tweede vraag is of u hiermee bekend bent en of deze constateringen kloppen. Zo ja, bent u bereid om bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant opheldering te vragen waarom hier zonder noodzakelijke omgevingsvergunning werkzaamheden plaatsvinden en dit niet wordt gehandhaafd?

Spreektekst VR / SVRO algemeen deel

Voorzitter,

Veel van de voorliggende punten zijn al besproken in de commissievergaderingen, maar desalniettemin is er nog genoeg reden om ook in PS aandacht aan deze punten te schenken.

Voor de PVV zitten er een aantal pijnpunten in de Structuurvisie en de Verordening Ruimte. Op de eerste plaats is dat de windenergie: in de herziene structuurvisie zijn passages toegevoegd die uitspreken dat de provincie Noord-Brabant windenergie wil stimuleren. De PVV is pertinent tegen deze onrendabele, inefficiënte en overlastgevende vorm van energieopwekking in het kader van de duurzaamheidsideologie. Als we ons tot de vandaag voorliggende ruimtelijke aspecten beperken: windturbines zijn een ernstige vorm van landschapsvervuiling, met zeer nadelige gevolgen voor omwonenden en de natuur. Daarom dienen wij een amendement in om deze passages te verwijderen en een motie om de stimulering van windturbines uit het Brabantse ruimtelijke beleid te verbannen. Daarnaast dienen wij een motie in om te voorkomen dat de mogelijkheden voor windturbines in Oost-Brabant verruimd worden. De bevolking van Reusel heeft nu al slapeloze nachten over de mogelijke komst van een windpark, op kilometers afstand zien zij ’s avonds de rode lichten van de Belgische windturbines al dreigend knipperen als een onheilspellend toekomstbeeld voor het kleinschalige landschap van onze mooie Kempen. Dat mogen we niet toelaten.

Read More