Voorzitter,

De afgelopen dagen verschenen diverse berichten over een rapport inzake overtreding van milieuregels door veehouders in Brabant. In diverse media werd een schrijnend beeld geschetst van de agrarische sector in Brabant, een beeld van een sector die op grote schaal regels ernstig aan de laars zou lappen.
Een beeld wat nog versterkt wordt door gedeputeerde Van den Hout, die deze berichten zonder enige nuance verspreidde op Twitter. Vervolgens doet deze gedeputeerde daar nog een schepje bovenop door in het Brabants Dagblad een zeer kritisch commentaar te leveren op de ZLTO, nadat deze organisatie – een convenantpartner nota bene - enige nuancering naar voren had gebracht.
Ondertussen waren Provinciale Staten niet actief op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen. Pas na enig zoek- en speurwerk ontdekte ik dat het bleek het te gaan om een rapport wat 5 oktober a.s. ter kennisneming geagendeerd staat in de commissie Ecologie en Handhaving. Er is door GS geen nadere toelichting aan de Staten verstrekt, alles moest wederom uit de media worden vernomen. En dit is niet de eerste keer, en het is ook niet de eerste keer dat gedeputeerde Van den Hout op een niet verantwoordelijke wijze twittert.

Gedeputeerde Van den Hout betrekt in zijn uitspraken in de krant bovendien zaken waar het rapport niet direct betrekking op heeft, namelijk stankoverlast voor omwonenden. De overtredingen betreffen echter de Stikstofverordening, die geen betrekking heeft op geurhinder of volksgezondheid, maar slechts op effecten voor Natura 2000-gebieden, waar bepaalde plantjes door stikstof iets harder kunnen gaan groeien. Door deze uitspraken wordt echter wel een verkeerd beeld in de media en naar de buitenwacht neergezet, die beschadigend kan zijn voor heel de agrarische sector.
Ook hebben de uitlatingen in de media bij verschillende gemeenteraden de nodige vragen opgeroepen. Hier zou meer zorgvuldig van de Gedeputeerde hebben gepast.

Zonder verder op de inhoud van het rapport in te willen gaan, willen wij – om zojuist genoemde redenen - met deze motie onze afkeuring uitspreken over de wijze van communicatie rond dit rapport. De motie bied ik u hierbij aan:

Read More

Voorzitter,

Het is inmiddels de derde keer in korte tijd dat ik hier sta ter behandeling van het Natuurakkoord. Voor alle duidelijkheid, dat onze fractie op 9 december tegen het toen voorliggende Statenvoorstel stemde, wil niet zeggen dat de PVV Noord-Brabant ook tegen de inhoud van het Natuurakkoord zelf is, integendeel zelfs.

Onze fractie ziet het Natuurakkoord in deze tijd van bezuiniging als een logische maatregel in de herziening van het natuur- en landschapsbeleid. Belangrijk is om hierbij in acht te nemen wat vanaf de jaren zestig bereikt is op het gebied van natuurbeheer, toen de toekomstverwachtingen nog uitermate somber waren. Toen vielen nog 250 Ha natuur in de Heidse Peel op de grens met Limburg ten prooi aan de ploegvoren van de door de overheid gesubsidieerde ontginningen. Na ruim veertig jaar intensief en kostbaar natuurbeleid zijn we inmiddels naar het andere uiterste doorgeslagen en wordt een bij wandelaars geliefd bos in de Maashorst bij Oss vanwege hoogdravende ecologische doelstellingen in een zogenaamd "nagebootste storm" met overheidssubsidie omgekapt.

Read More

Voorzitter,

Zoals de PVV ook al aangaf in de commissie, kunnen we ons vinden in de lijn van dit Provinciale Milieu Plan waarin de wettelijke taken het richtsnoer zijn.

Onze fractie is dan ook positief over het schrappen van zaken die geen kerntaak zijn, zoals een zelfstandig klimaatbeleid. En dat is maar goed ook: klimaatbeleid kost handenvol met belastinggeld, zonder dat een duidelijk aantoonbaar resultaat zichtbaar zal worden. Als provinciale overheid kunnen wij geen significant verschil maken in een eventuele opwarming van de aarde – voor zover daar al sprake van is en voor zover menselijk handelen daarvan de oorzaak is. De meningen in de wetenschap lopen hierover uiteen, onomstotelijk bewijs is dus niet leverbaar. Gisteren bracht het Eindhovens Dagblad daar nog een voorbeeld van: vogels en vlinders zouden zich 'niet snel genoeg aanpassen' aan 'verschuivende klimaatzones', want het klimaat wat 20 jaar geleden bij Maastricht lag, zou nu bij Zwolle liggen. Met alle respect, maar zulk soort berichten zijn klinkklare onzin: zowel Maastricht als Zwolle kent volgens de klimaatclassificatie van Köppen hetzelfde klimaat – een gematigd zeeklimaat – en zijn er hooguit kleine verschillen in temperatuurgemiddelden. Daarbij komt dat dit onderzoek de slechts zeer beperkte looptijd heeft van 20 jaar, voor goed klimaatonderzoek zijn veel langere termijnen noodzakelijk. Aan dergelijk miserabel onderzoek worden echter wel vergaande politieke conclusies verbonden door te stellen dat het effect wordt versterkt omdat het kabinet een streep zet door de Ecologische Hoofdstructuur, er zou zelfs een "klimaatschuld" tegenover deze diergroepen worden opgebouwd.

Juist vanwege zulke schaamteloze flauwekul is het een groot pluspunt dat in dit plan het zelfstandig klimaatbeleid wordt afgeschaft.

In de commissievergadering gaven we ook al aan over andere punten positief te zijn, ik noem er enkele:

Read More