Voorzitter,
 
Over dit voorstel heeft de PVV in de commissievergadering duidelijk aangegeven dat we het onwenselijk vinden dat we nu 3 miljoen euro beschikbaar stellen voor de aanpak van de urgentiegebieden, terwijl de Gedeputeerde in januari nog aangaf hiervoor geen geld beschikbaar te hebben. Financiële maatregelen moeten een ultimum remedium zijn, eerst moeten alternatieve maatregelen beproefd worden die eerder zijn voorgesteld, zoals de dialoog. Daarbij komt dat ook de kaders boterzacht zijn. Het voorbeeld wat gedeputeerde De Boer in de commissie schetste van een omwonenden die ook bijdraagt door een dag vrij te nemen is weinig overtuigend en realistisch. Ook zinspeelde de PvdA ook al op nog uitgebreidere financiële maatregelen voor overlastsituaties van de veehouderij.
 
Dit roept bij ons de volgende vraag op: waarom wél burgers tegemoet komen die overlast ondervinden van de veehouderij, maar burgers die in hun omgeving overlast ondervinden van andere storende elementen, zoals asielzoekerscentra, moskeeën of windturbineparken in de kou laten staan? Gaan we voor hen óók een financiële regeling optuigen?
 
De PVV fractie is dan ook nog niet overtuigd van dit voorstel.

Voorzitter,

Op recreatieparken is huisvesting van arbeidsmigranten en asielzoekers aan de orde van de dag, met alle overlast van dien, maar de eigenaren van recreatiewoningen wordt het verboden hun rechtmatige eigendom te bewonen. Wat de PVV betreft moet permanente bewoning voor deze eigenaren mogelijk worden gemaakt. De voorliggende wijzigingsvoorstellen zouden dit moeten bewerkstelligen. In de commissievergadering heeft de PVV fractie haar zorgen geuit over de juridische houdbaarheid van de aanduiding ‘integratie stad-land’ voor deze parken, om te voorkomen dat de bewoners blij worden gemaakt met een dode mus. GS heeft in een memorie van antwoord hierop een nadere toelichting gegeven. Hoe de versterking van landschappelijke waarden in de bestemmingsplannen voor de recreatieparken vorm zou moeten krijgen is nog steeds erg summierlijk omschreven. De PVV fractie vraagt GS daarom of de betrokken gemeenten met deze omschrijving een bestemmingsplan op kunnen stellen wat met een gerust hart verdedigbaar is bij de Raad van State, bij eventuele procedures hierover.

Voorzitter,

Een ander belangrijk punt is de wijziging van de groen-blauwe mantel voor bedrijventerrein De Brand II in ’s-Hertogenbosch. Deze wijziging blijkt mede noodzakelijk te zijn om op dit bedrijventerrein een windturbinepark mogelijk te maken, zo blijkt uit het voorontwerp-bestemmingsplan. Deze plannen zijn onlosmakelijk aan voorliggende wijzigingsvoorstellen verbonden, deze wijzigingen zijn een conditio sine qua non voor de locatie van het windturbinepark. De PVV geeft volledige tegenwind tegen deze 3 en mogelijk 4 windturbines met een rotorhoogte van 171 meter. Net als de bewoners van Sint-Michielsgestel, die afgelopen dinsdag een krachtige oproep deden tegen dit windpark, wat het landschap aantast en zorgt voor de nodige geluidsoverlast. Deze kritiek wordt ook duidelijk verwoord door de leden van de Gestelse gemeenteraad, ik citeer:

Read More

VZ, de PVV fractie heeft waardering voor Statenleden die de moeite nemen om een initiatiefvoorstel te schrijven. Zeker wanneer het een voorstel betreft wat tot doel heeft om in de lokale democratie de positie van de burger te versterken, dan schept zo'n voorstel hoge verwachtingen.

De vraag is nu of dit voorstel van de PvdA die verwachtingen ook waar zal maken en of de PvdA nu eindelijk haar regenteske veren van zich af kan schudden én dit in de praktijk ook waar maakt. De PvdA maakt in dit voorstel immers een overweging van belang, ik citeer:

"De burger is niet alleen kritischer en meer betrokken, de burger is ook cynischer geworden. Er is een toenemend wantrouwen jegens overheid en politiek. De afstand burger-politiek wordt groter en er is een verlies van vertrouwen in democratie." Einde citaat.

Read More