Vz, zoals reeds aangegeven in de commissie is de PVV-fractie een groot voorstander van de infrastructurele maatregelen uit dit plan om de bereikbaarheid rond de A59 te verbeteren en daarmee de file-ellende aan te pakken en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Waar de PVV niet blij mee is zijn de investeringen in de ecologische verbindingszones met de forse ecopassages. Er gaat al meer dan genoeg belastinggeld naar het groene hobbyisme.

Volgens gedeputeerde De Boer zijn de bijdragen van de provincie aan de evz's niet te specificeren omdat het niet "met een schaartje te knippen" zou zijn. Dat zou naar ons idee wel inzichtelijk moeten zijn.

Read More

Voorzitter,

De begroting 2014 van de provincie Noord-Brabant.

Het streven naar financiële voorzichtigheid kan de PVV alleen maar toejuichen, maar daarvan is hier niet per definitie sprake.

Ten eerste constateren we dat het jaarsaldo ten opzichte van de voorjaarsnota met ruim 33 miljoen euro is verslechterd.

Wellicht nog belangrijker is dat bij het geschetste beeld van evenwicht het relevante feit vermeld zou moeten worden dat de onttrekkingen aan de reserves groter zijn dan de stortingen. Zonder de mutaties in de reserves is er dus sprake van een exploitatietekort voor 2014.

Tenslotte dient vooral ook in ogenschouw te worden genomen dat er in 2012 al een flink voorschot is genomen op toekomstige kosten. In de jaarrekening 2012 zijn veel kosten genomen die eigenlijk betrekking hebben op 2013 tot en met 2016. Ook hier wordt aan voorbij gegaan. Kan het college hierop reflecteren?

Read More

Voorzitter, bij de Voorjaarsnota vraagt GS aan de Staten om richtinggevende uitspraken te doen voor de begroting. In plaats van ons blind te staren op de "ambtelijke" heroverwegingen - waarvan we toch mogen hopen dat GS de eindverantwoordelijkheid draagt bij deze keuzes en zich niet verstopt achter haar ambtenaren - kiest de PVV er voor om zelf een aantal punten voor te dragen, andere prioriteiten voor te stellen en op een andere manier invulling te geven aan bepaalde kerntaken.

Voorzitter, allereerst de opcenten motorrijtuigenbelasting. De PVV wil deze ten goede laten komen waarvoor ze bedoeld zijn: de wegen in onze provincie. Wij dienen daarom een motie in om de opcenten hiervoor te oormerken. Daarnaast dienen wij een motie in om de veiligheid van de fietspaden te verbeteren.

Ook willen wij dat er niet nog meer geld wordt verspild aan onzinnige ecoducten. Dit geld kan beter worden besteed aan verkeersknelpunten, zoals Paalgraven. Wij dienen daarom een motie in om te stoppen met deze spilzuchtige biodiversiteitshobby. Hetzelfde geldt voor de windmolenprojecten, nu het CPB heeft geconcludeerd dat het bouwen van windmolens op land "weggegooid geld" is, roepen wij in een motie op hiermee te stoppen.

Voorzitter, de PVV wil snijden in bestuurlijke kosten, daarom stelden wij eerder voor de wachtgeldregeling voor Statenleden af te schaffen, maar deze Staten wilden niet in eigen vlees snijden. Dat dit nu van hogerhand alsnog wordt afgeschaft, is veelbetekenend.

Read More