Voorzitter, in de eerste plaats een fundamentele vraag aan het politieke deel van het college.
 
Is het college niet ook van mening dat een Brabantse aanpak vluchtelingen in de eerste plaats een aanpak zou moeten zijn waarbij we net zulke strenge beveiliging aan de grens neerzetten als Brabant hier vandaag aan de poort van het provinciehuis heeft staan om de burgers en hun mening buiten de deur te houden? Dat zou echt een Brabantse aanpak zijn en die zouden wij liever zien.
 
Verder met de vragen.
 
In de inleiding van dit document zijn enkele asielknuffelende statements opgenomen, zoals: “Grote groepen vluchtelingen verlaten ontheemd en ontredderd huis en haard, ondernemen een gevaarlijke reis en zoeken een veiliger heenkomen in Europa om een nieuw bestaan op te bouwen.”
 

Waarom communiceert GS zo’n ontzettend naïef en eenzijdig statement, wetende dat asieleisers circa 8 veilige landen achter zich laten en voor een groot deel afkomstig zijn uit veilige landen als Albanië en Kosovo? Waarom spreekt GS dan nog over het zoeken van een veiliger heenkomen, terwijl het vooral gaat om het zoeken van ónze welvaart?

GS spreekt verder over een zorgelijk maatschappelijk klimaat en een gepolariseerde samenleving. Hoe zien GS en de CdK hun eigen aandeel hierin door middels dit plan asielopvang aan gemeenten te verplichten zonder de burgers hun mening te vragen en door burgers bij de bijeenkomst vanavond geen ruimte te geven voor inspraak?

Read More

Vz, dit college is nu bijna een jaar aan de slag met haar bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’. De vraag is echter nog altijd: waarméé aan de slag? Het bestuursakkoord is immers een totaal nietszeggende crossover van duurzame dooddoeners en livinglab-leuterpraat, waar behalve veel van zulk eurofiel jargon geen concreet beleid uit kan worden afgeleid. En het afgelopen jaar heeft dit college dan ook voornamelijk gegrossierd in het uitvaardigen van Statenmededelingen, en voor zover er al sprake was van beleidsvoorstellen betrof het vooral de voortzetting van lopende programma’s of ad-hoc voorstellen waarvoor met stoom en kokend water de pot met Essentgelden moest worden geplunderd.

Dan hadden we nu toch wel eens eindelijk een perspectiefnota met een heldere beleidsvisie mogen verwachten. Integendeel, dit college komt nu met een perspectiefnota die zich vooral kenmerkt door een gebrek aan perspectief. Het is net zo perspectiefloos als de domme tekeningen in de bijbehorende totaal infantiele infographic. Is dit het niveau waarop men de burger hier serieus wil nemen? Kinderachtige tweedimensionale tekeningetjes bedoeld om de plannen van dit college duidelijk te maken. Het enige wat hiermee echter duidelijk wordt, is dat Brussel kennelijk belangrijker is dan onze eigen Staat. In de infographic prijkt de EU-vlag, het baken van Brussel, prominent op de voorgrond, terwijl de Nederlandse vlag ontbreekt. Dit is niet zomaar een foutje van het extern ingehuurde communicatieadviesbureau dat dit politieke poëzieplaatjesalbum maakt, maar zegt vooral veel over de blik van dit college: ons eigen land is niet in beeld, de enige perspectieflijn is de blik op Brussel. Wat de PVV betreft komt onze nationale driekleur wél op de voorgrond.

Read More

Voorzitter,

Dit voorstel is hoofdzakelijk bedoeld om Rijksmiddelen via het provinciefonds door te sluizen naar de waterschappen. De provincie fungeert hierin slechts als doorgeefluik en stelt geen aanvullende verantwoordingseisen bovenop wat het Rijk vraagt. Hiertoe wordt een bijdrageverordening ingesteld. Volgens het voorstel scheelt dit in overheadkosten en zou het ten opzichte van een subsidieregeling zelfs een lastenverlichting zijn.

Voorzitter, als de provincie in dit kader toch slechts een doorgeefluik is, dan weet de PVV nog wel een stevige lastenverlichting: voeg de waterschapsbesturen en het provinciaal bestuur samen tot één bestuurslaag. De uitvoering van nuttige en belangrijke waterschapstaken kan zo in stand blijven en de kosten van een overbodige bestuurslaag kunnen achterwege blijven.

Met die constatering is dit voorstel een typisch product van de bestuurlijke drukte in Nederland, waar de belastingbetaler de prijs voor betaalt. Want naast de 80 procent van de 17 miljoen euro Rijksmiddelen voor de waterschappen, is ook nog 20 procent bedoeld voor zogenaamde 'nieuwkomers' in het beheer van de zoetwatervoorziening, waaronder gemeenten. Nog meer versnippering van taken en bestuurlijke drukte, getuige ook de lange lijst van partijen als ondertekenaars van de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden Zuid.

Read More