Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 22 mei 2015, behandelend het Bestuursakkoord 2015-2019,

Constaterende dat:

  • Er momenteel diverse gemeentelijke herindelingen in voorbereiding zijn waarover de volksvertegenwoordiging verontrustende berichtgeving bereikt, zoals over het gebrek aan draagvlak en betrokkenheid bij burgers van de betreffende gemeenten;

Overwegende dat:

  • Gemeentelijke herindelingen een ingrijpende verandering vormen voor de burgers van Brabant en niet van bovenaf opgelegd dienen te worden maar juist van onderaf moeten worden gedragen;
  • Bindende volksraadpleging de meest zuivere uiting is van het democratisch proces;

Verzoeken GS om:

  • Er zorg voor te dragen dat er altijd bindende volksraadplegingen worden gehouden voorafgaand aan de besluitvorming over gemeentelijke herindelingen;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 mei 2015 , ter bespreking van Statenvoorstel 34/15 Vaststelling aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2015-2019,

Besluiten:

Bij Ontwerpbesluit 34/15 B

Het onderdeel

“besluiten:

het aantal gedeputeerden in de Statenperiode 2015-2019 vast te stellen op zes, voltijd”

Te vervangen door:

“besluiten:

het aantal gedeputeerden in de Statenperiode 2015-2019 vast te stellen op maximaal vijf, voltijd”

En gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 6 maart 2015 ter bespreking van de rapportage 'Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant'

Besluiten:

Aan ontwerpbesluit 11/15 B, een punt 2 toe te voegen:

"2. Pas op de plaats te maken met de uitrol van het verantwoordelijk maken van de behandelend medewerker voor dossiervorming en archivering en deze vooralsnog bij de vakspecialistische afdeling DIV te laten, totdat alle afbreukrisico's met betrekking tot tagging, metadata en de rol- en functiescheiding volledig zijn geadresseerd."

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen