Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 september 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 56/16 Onderzoek Zuidelijke Rekenkamer Externe inhuur provincie Noord-Brabant.

Constaterende:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 20 mei 2016, behandelend Statenvoorstel Jaarstukken 2015,

Constaterende dat:

-Noord-Brabant ten laste van de automobilist de op één na hoogste opbrengst per kilometer provinciale weg heeft in Nederland;

       opbrenst opcenten per km                

-Nog niet de helft van deze opbrengsten worden besteed aan provinciale wegen, bruggen en fietspaden;

Overwegende dat:

-De betalende automobilist ofwel waar moet krijgen voor zijn geld, ofwel veel minder opcenten zou moeten betalen;

Dragen GS om:

De Brabantse automobilist niet meer als melkkoe te behandelen, maar de opbrengsten Provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting enkel in te zetten voor automobiliteit inclusief verkeersveiligheid en doorstroming, dan wel de meeropbrengst terug te geven aan de automobilist in de vorm van een tariefverlaging;

en gaan over tot de orde van de dag,

Harry van den Berg

Patricia van der Kammen

PVV Noord-Brabant

Provinciale Staten in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016
 
Constaterende dat:
 
-Sinds de invoering van het verplicht schatkistbankieren doet het Brabantse college er alles aan om vrijkomende middelen uit de immunisatieportefeuille -Brabants publiek geld- vooral niet in de schatkist te doen belanden.
In plaats daarvan worden tientallen tot honderden miljoenen euro's op gekunstelde wijze bij allerlei instellingen en bedrijven uitgezet. Het gaat daarbij om uitzettingen met grotere risico's dan schatkistbankieren, om kromme 'hybride' constructies speciaal bedacht om het schatkistbankieren te ontwijken, of om leningen aan bedrijven of organisaties ten behoeve van zaken die de overheid helemaal niet zou moeten financieren;
-Dit college het investeringsdeel uit de Essentmiddelen ook al vrijgespeeld heeft naar de begroting, in plaats van als investeringsmiddelen geparkeerd te laten staan;
 
Overwegende dat:
 
-het Brabantse publieke geld nimmer een vrij te plunderen hobbyspaarpot van spilzuchtige overheden moet zijn;
-het Brabantse publieke geld niet is bedoeld om allerlei zaken te financieren die helemaal niet door de overheid moeten worden gefinancierd;
-de provincie zich op sobere en doelmatige wijze zou moeten beperken tot haar kerntaken, terwijl de huidige inzet en herbestemming van middelen uit de Essentportefeuille fors buiten die kerntaken en doelmatigheid treedt;
-het overtollige Brabantse publieke geld dus ófwel in de schatkist, ófwel in de portemonnee van de Brabander thuishoort;
-dit college tot op heden niet de bereidheid toont het overtollig kapitaal actief in de schatkist onder te brengen, en in dát licht bezien het beter is het geld dan terug te geven aan de burgers, zodat zij zelf kunnen bepalen wat zij met hun geld willen doen;
 
Dragen het college op
 
-Het Brabantse publieke geld uit de immunisatieportefeuille en de nog niet bestede investeringsgelden terug te geven aan de Brabanders;
en gaan over tot de orde van de dag.
 
PVV Noord-Brabant
P. van der Kammen