Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 12 oktober 2012,

Constaterende dat:

- Er in Noord-Brabant een groot tekort is aan leerwerkplekken voor MBO-studenten in de bouw[i];

- Tengevolge daarvan afname van leerlingeninstroom in de vakopleidingen zich aftekent;

- Het Provinciehuis drastisch verbouwd wordt de komdende tijd.

Overwegende dat:

- De huidige recessie niet eeuwig duurt en er dus op termijn weer meer vraag zal zijn naar goed geschoolde vaklieden in de bouw;

- Het zeer van belang is ervoor te zorgen dat er na de recessie geen tekort aan vaklieden in de bouwsector ontstaat;

- De provincie hierin een steentje kan bijdragen.

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

Ervoor te zorgen dat er bij de huidige verbouwing van het provinciehuis zoveel als mogelijk leerwerkplekken gecreëerd worden zodat leerlingen van vakscholen aan de slag kunnen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen

Partij voor de Vrijheid

[i] http://www.omroepbrabant.nl/?news/181329962/Tekort+leerwerkplekken+mbo-studenten+in+de+bouw.aspx

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 21 september 2012;

Constaterende dat:

- de financiële ruimte van de Provincie Noord-Brabant terug loopt;

- in het bestuursakkoord overeen is gekomen dat prioriteiten zullen moeten worden gesteld en bezuinigingen zullen moeten worden gerealiseerd;

Overwegende dat:

- Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten een voorbeeldfunctie hebben;

Spreken uit dat:

- Provinciale Staten ook zelf een bijdrage willen leveren via versobering van de bestuurskosten;

Dragen het presidium op:

- te onderzoeken of en op welke termijn de uitkering bij aftreden van Statenleden (artikel 14 e.v. rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden) kan worden versoberd of beëindigd en Provinciale Staten hiervoor een voorstel aan te bieden.

En gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 mei 2012 ter bespreking van het Economisch Programma van Brabant,

Constaterende dat:

- Nederlandse hoogbegaafde kinderen ten opzichte van andere landen minder presteren1;

- het aanvullend onderwijs voor hoogbegaafden pas vanaf 8 jarige leeftijd enigszins georganiseerd wordt aangeboden;

- er voor zeer hoogbegaafde kinderen momenteel onvoldoende lesaanbod is binnen het primair onderwijs en het "Leonardo"-onderwijs (speciaal voor hoogbegaafden) in zwaar weer zit en versplintert;

- te veel hoogbegaafde kinderen dusdanig gaan onderpresteren dat het talent geheel of gedeeltelijk verloren gaat.

Overwegende dat:

Read More