Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 6 maart 2015 ter bespreking van de financiële verordening

Besluiten:

twee buraps te behouden: één in het voorjaar bij de perspectiefnota en één in het najaar bij de begroting.

(Omdat de behandeling van perspectiefnota en begroting direct in PS plaatsvindt wordt voldoende tijd gewonnen om de perspectiefnota te vergezellen van een financiële stand van zaken tot en met april, en de begroting van een stand van zaken tot en met augustus.)

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 september 2013 ter bespreking van de wijziging treasuryverordening

Constaterende dat:

-de aanpassing van de treasuryverordening het college uitgebreide mogelijkheden geeft om Brabants publiek geld risicovol te 'beleggen' in de vorm van leningen of investeringen in maatschappelijke projecten;

Overwegende dat:

-dit met zich meebrengt dat de provincie dus per definitie met meer impact en een groter financieel beslag inzet op diverse beleidsdoelen waar tot op heden een gekaderd financieel beslag aan is vastgekoppeld;

-een overheid zich moet beperken tot haar kerntaken en niet meer ruimte moet innemen dan noodzakelijk;

-een provincie geen bank is en ook niet voor bank moet gaan spelen;

-een provincie voor valse concurrentie en marktverstoring zorgt door op grote schaal kapitaal in te zetten op zaken waar een bank niet in zou investeren (en niet zijnde de provinciale kerntaken);

-het investeren in en het uitlenen van Brabants publiek kapitaal in 'maatschappelijke doelen' per definitie betekent dat de provinciale begroting een incompleet beeld geeft van de bestedingen aan diverse 'maatschappelijke' doeleinden.

-deze verstopte bestedingen aan 'maatschappelijke doelen' niet meer vallen onder de invloedssfeer van de volksvertegenwoordiging terwijl in feite wel politieke doeleinden worden nagestreefd;

-deze vorm van verborgen besteding van publieke middelen aan politieke doelen ongewenst is;

-het in dát geval beter is te kiezen het geld dan rechtstreeks aan de burger terug te geven. Die kan dan zelf uitmaken waaraan het geld moet worden besteed.

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

Ervoor te zorgen gezien de wijziging van de treasuryverordening het publieke kapitaal terug te geven aan de burger zodat deze zelf kan bepalen aan welke doelen het wordt uitgegeven.

En gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen                    Marco van der Wel

PVV                                                    PVDD

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 6 maart 2015 ter bespreking van de rapportage 'Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant'

Constaterende dat:

-volgens de rapportage van de ZRK Gedeputeerde Staten jaarlijks een verslag dienen uit te brengen aan PS over de uitvoering van de wettelijke taak rondom beheer van archiefstukken;

-noch in juli 2014 (bij afronding van het ZRK-onderzoek) over het verslagjaar 2013, noch in februari 2015 over zowel verslagjaar 2013 als 2014 (bij navraag door de PVV) een verslag is opgemaakt door GS.

Overwegende dat:

-GS hiermee blijk geeft van onvoldoende bewustzijn als het gaat om het belang van de archiefbeheertaken;

-PS bij ontbreken van de betreffende verslaggeving gehinderd wordt in de controlerende taak.

Besluiten:

Aan ontwerpbesluit 11/15 B, een punt 3 toe te voegen:

3. GS bieden de jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het beheer van archiefstukken -in het kader van de archiefwet- uiterlijk op 1 maart na afsluiting van het verslagjaar aan PS aan

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen