Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 juli 2015, ter bespreking van Statenvoorstel 36/15 concept begroting havenschap Moerdijk,
 
     Besluiten:
 
Bij Ontwerpbesluit 36/15 B
 
de tekst "Besluiten: geen zienswijze in te dienen op de begroting van het havenschap Moerdijk van 2016."
 
te wijzigen in:
 
"De volgende zienswijze kenbaar te maken aan het Havenschap Moerdijk:
 
-De begroting 2016 van het havenschap laat een aanzienlijk negatiever beeld zien dan die van 2015. Het is de her-uitgifte van een eerder ingenomen terminal die de meerjarige grondexploitatie redt. Voor reguliere grondexploitatie wordt wegens een lagere uitgifte én een lagere grondprijs in 4 jaar tijd 19 miljoen euro minder opbrengst gegenereerd.
 
-Tegelijkertijd worden al kosten gemaakt voor LPM. Dit plan is nog niet onherroepelijk. Omdat de gedaalde opbrengstprognoses o.b.v. volume én prijs op de reguliere grondexploitatie te denken geven over de vooruitzichten van het LPM plan, is een actuele prognose van het LPM plan noodzakelijk. "
 
En besluiten:
 
GS de opdracht te geven een actuele prognose van het LPM plan op te stellen op basis van bijgestelde inzichten over grondvraag en grondprijs.
 
en gaan over tot de orde van de dag.
 
P. van der Kammen
PVV Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 22 mei 2015, behandelend Statenvoorstel 22/15 Jaarstukken 2014,

Constaterende dat:

 • De externe inhuur zoals weergegeven in de Jaarstukken, een onvolledig beeld schetst van de daadwerkelijke externe inhuur: zaken als onderzoeksopdrachten, adviesrapporten etc. door derden zijn opgenomen onder overige lasten en niet meegeteld bij externe inhuur, terwijl het daarbij toch gaat om werk binnen het provinciale werkterrein dat is uitbesteed buiten het bestaande ambtelijke apparaat;

Overwegende dat:

 • Het wenselijk zou zijn als een heldere en complete weergave van alle externe inhuur zou worden opgenomen;
 • Provinciale Staten een uitdrukkelijk beleidskader over een maximum aan externe inhuur hebben geformuleerd, dat door een andere wijze van presenteren gemakkelijk kan worden omzeild;

Verzoeken GS om:

 • Een register op te stellen waarin alle externe inhuur is ondergebracht, onder te verdelen in externe arbeidscapaciteit en de inhuur die bij overige kostenrubrieken is ondergebracht, zoals externe onderzoeken of adviezen;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 22 mei 2015, behandelend Statenvoorstel 22/15 Jaarstukken 2014,

Constaterende dat:

 • Het huidige subsidieregister op de site van de provincie Noord-Brabant geen eenduidig onderscheid kent tussen betalingen voor het actuele jaar en betalingen die een verplichting representeren die is aangegaan voor meerdere jaren;
 • Het huidige subsidieregister per subsidie geen vermelding van het onderwerp van de subsidie, of de doelstelling van de subsidie kent;
 • Het huidige subsidieregister per verleende subsidie geen vermelding kent van een product en/of programma uit de begroting waaraan de subsidie kan worden gerelateerd;

Overwegende dat:

 • Het wenselijk is dat het subsidieregister een completer en bruikbaarder beeld schetst van de door de provincie verleende subsidies;

Verzoeken GS om:

 • Voortaan in het subsidieregister aan te geven of een verleende subsidie een eenmalige betaling of meerjarige verplichting betreft, met vermelding van het meerjarige kader;
 • Voortaan in het subsidieregister concreet aan te geven wat het onderwerp en de doelstelling van een verleende subsidie zijn;
 • Voortaan in het subsidieregister de verleende subsidies te koppelen aan een product en/of programma uit de begroting van de provincie;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen