Voorzitter,

Opnieuw spreken Provinciale Staten vandaag over de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk. Helaas moeten we ook opnieuw vaststellen dat GS volhardt in haar tunnelvisie over de ontwikkeling van dit project op de locatie in het buitengebied van Moerdijk. GS heeft geen boodschap aan de uitspraak van de Raad van State en noemt de rechterlijke vernietiging van het plan vergoeilijkend een ‘vormfoutje’. Nee voorzitter, dit was geen vormfoutje, een exploitatietermijn van 20 jaar was wettelijk gewoon niet mogelijk. Dat de minister vervolgens middels een tranchebesluit bij de Crisis- en herstelwet simpelweg een wettelijke uitzonderingsmogelijkheid voor dit project schept zodat GS dit plan opnieuw kan indienen is dan ook niet goed voor de rechtszekerheid van betrokken burgers.

Read More

Voorzitter,

De ZRK-onderzoeken zijn volgens onze fractie doorgaans degelijke, kritische en zeer nuttige onderzoeken. Het evaluatieonderzoek en statenvoorstel hadden wat de PVV betreft echter beter gemogen.

Eén van de aanbevelingen betreft de opvolging van de ZRK-aanbevelingen en conclusies. Als een aanbeveling uit een ZRK-rapportage wordt overgenomen, mag worden verwacht dat deze ook wordt opgevolgd. Dat is niet altijd het geval.

Read More

Voorzitter,

De schade die burgers en ondernemers in Zuid-Oost Brabant afgelopen maand hebben geleden door uitzonderlijk zware regen en hagelbuien is ongekend, de omvang en ernst is dusdanig dat dit met recht een ramp genoemd mag worden. Helaas zijn noch de regering, noch de coalitiepartijen in de Tweede Kamer VVD en PvdA bereid om dit als een ramp te erkennen en de daarmee samenhangende regelingen in te zetten om de nood het hoofd te bieden.

Read More