Vz, de zienswijzen over wat niet aansluit zijn wat de PVV betreft zeker terecht. Maar tegelijk wordt door GS ook vastgesteld dat de ontwerpbegrotingen aansluiten bij de eigen bestuurlijke kaders van de OMWB en bij de provinciale kaders over de inverdieneffecten en bij het provinciale budgettaire kader.

We zouden daarover toch meer duidelijkheid willen van GS, want het lijkt er op dat deze kaders deels zijn opgesteld om tot een gewenst resultaat te komen en bovendien lijkt de slager hier zijn eigen vlees te keuren.

Zo stelt het SVS dat de nieuwe provinciale kaders zich meer richten op de inhoud en minder op de middelen. En de kadernota van het DB waaraan getoetst is, is nog niet door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

De provincie gaat nu 1,26 miljoen bijdragen om de tekorten weg te werken. In hoeverre is de provincie te zien als veroorzaker van deze tekorten? Dacht de gedeputeerde daar eerder niet anders over? Waren toch vooral oude schulden vanuit de regio? Waarom er dan nu toch voor op willen draaien?

Verder beoordeelt het door de OMWB ingeschakelde externe adviesbureau de ontwerpbegroting als “te ambitieus”; men verwacht dat het langer duurt om de lasten terug te dringen en de baten te laten stijgen. Is de gedeputeerde dan nog wel van mening dat de begroting structureel in evenwicht is?

Als concluderende vraag: heeft de gedeputeerde binnen het DB zijn invloed wel voldoende aangewend, aangezien er op deze ontwerpbegroting nog zoveel aan te merken is, ook door dit college?

Voorzitter, in de eerste plaats een fundamentele vraag aan het politieke deel van het college.
 
Is het college niet ook van mening dat een Brabantse aanpak vluchtelingen in de eerste plaats een aanpak zou moeten zijn waarbij we net zulke strenge beveiliging aan de grens neerzetten als Brabant hier vandaag aan de poort van het provinciehuis heeft staan om de burgers en hun mening buiten de deur te houden? Dat zou echt een Brabantse aanpak zijn en die zouden wij liever zien.
 
Verder met de vragen.
 
In de inleiding van dit document zijn enkele asielknuffelende statements opgenomen, zoals: “Grote groepen vluchtelingen verlaten ontheemd en ontredderd huis en haard, ondernemen een gevaarlijke reis en zoeken een veiliger heenkomen in Europa om een nieuw bestaan op te bouwen.”
 

Waarom communiceert GS zo’n ontzettend naïef en eenzijdig statement, wetende dat asieleisers circa 8 veilige landen achter zich laten en voor een groot deel afkomstig zijn uit veilige landen als Albanië en Kosovo? Waarom spreekt GS dan nog over het zoeken van een veiliger heenkomen, terwijl het vooral gaat om het zoeken van ónze welvaart?

GS spreekt verder over een zorgelijk maatschappelijk klimaat en een gepolariseerde samenleving. Hoe zien GS en de CdK hun eigen aandeel hierin door middels dit plan asielopvang aan gemeenten te verplichten zonder de burgers hun mening te vragen en door burgers bij de bijeenkomst vanavond geen ruimte te geven voor inspraak?

Read More

Vz, dit college is nu bijna een jaar aan de slag met haar bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’. De vraag is echter nog altijd: waarméé aan de slag? Het bestuursakkoord is immers een totaal nietszeggende crossover van duurzame dooddoeners en livinglab-leuterpraat, waar behalve veel van zulk eurofiel jargon geen concreet beleid uit kan worden afgeleid. En het afgelopen jaar heeft dit college dan ook voornamelijk gegrossierd in het uitvaardigen van Statenmededelingen, en voor zover er al sprake was van beleidsvoorstellen betrof het vooral de voortzetting van lopende programma’s of ad-hoc voorstellen waarvoor met stoom en kokend water de pot met Essentgelden moest worden geplunderd.

Dan hadden we nu toch wel eens eindelijk een perspectiefnota met een heldere beleidsvisie mogen verwachten. Integendeel, dit college komt nu met een perspectiefnota die zich vooral kenmerkt door een gebrek aan perspectief. Het is net zo perspectiefloos als de domme tekeningen in de bijbehorende totaal infantiele infographic. Is dit het niveau waarop men de burger hier serieus wil nemen? Kinderachtige tweedimensionale tekeningetjes bedoeld om de plannen van dit college duidelijk te maken. Het enige wat hiermee echter duidelijk wordt, is dat Brussel kennelijk belangrijker is dan onze eigen Staat. In de infographic prijkt de EU-vlag, het baken van Brussel, prominent op de voorgrond, terwijl de Nederlandse vlag ontbreekt. Dit is niet zomaar een foutje van het extern ingehuurde communicatieadviesbureau dat dit politieke poëzieplaatjesalbum maakt, maar zegt vooral veel over de blik van dit college: ons eigen land is niet in beeld, de enige perspectieflijn is de blik op Brussel. Wat de PVV betreft komt onze nationale driekleur wél op de voorgrond.

Read More