Voorzitter,

De schade die burgers en ondernemers in Zuid-Oost Brabant afgelopen maand hebben geleden door uitzonderlijk zware regen en hagelbuien is ongekend, de omvang en ernst is dusdanig dat dit met recht een ramp genoemd mag worden. Helaas zijn noch de regering, noch de coalitiepartijen in de Tweede Kamer VVD en PvdA bereid om dit als een ramp te erkennen en de daarmee samenhangende regelingen in te zetten om de nood het hoofd te bieden.

Read More

Voorzitter, hoewel het doel van dit voorstel is om economische ontwikkelingen mogelijk te maken, blijft het een doorgeslagen en bureaucratisch systeem om dit middels ontwikkeling van nieuwe nepnatuur te bewerkstelligen. Bovendien, een systeem gericht op Europese Natura 2000-maatregelen die ons vanuit Brussel worden opgedrongen. Waarbij Nederland, met Brabant voorop, weer het braafste jongetje van de EU-klas wil zijn. Ook daarom is het hoog tijd voor een Nexit: zodat we weer over onze eigen economie, ons eigen natuurbeleid en bovenal over ons eigen geld kunnen beslissen.

Read More

Voorzitter, de PVV-fractie is positief over het initiatief van de PvdD voor een diervriendelijke aanpak bij overlast van ganzen. Het is goed om waar mogelijk diervriendelijke alternatieven in te zetten in plaats van bejaging. Naar aanleiding van de behandeling in de themacommissie heeft de PvdD een goede stap gezet door haar voorstel op een aantal punten aan te passen in een nota van wijziging en een herzien ontwerpbesluit. Met deze herziening wordt beter aangesloten bij de kaderstellende rol van PS en is voorzien in een nader afweegmoment voor de financiële consequenties.

Read More