Voorzitter, hoewel het doel van dit voorstel is om economische ontwikkelingen mogelijk te maken, blijft het een doorgeslagen en bureaucratisch systeem om dit middels ontwikkeling van nieuwe nepnatuur te bewerkstelligen. Bovendien, een systeem gericht op Europese Natura 2000-maatregelen die ons vanuit Brussel worden opgedrongen. Waarbij Nederland, met Brabant voorop, weer het braafste jongetje van de EU-klas wil zijn. Ook daarom is het hoog tijd voor een Nexit: zodat we weer over onze eigen economie, ons eigen natuurbeleid en bovenal over ons eigen geld kunnen beslissen.

Read More

Voorzitter, de PVV-fractie is positief over het initiatief van de PvdD voor een diervriendelijke aanpak bij overlast van ganzen. Het is goed om waar mogelijk diervriendelijke alternatieven in te zetten in plaats van bejaging. Naar aanleiding van de behandeling in de themacommissie heeft de PvdD een goede stap gezet door haar voorstel op een aantal punten aan te passen in een nota van wijziging en een herzien ontwerpbesluit. Met deze herziening wordt beter aangesloten bij de kaderstellende rol van PS en is voorzien in een nader afweegmoment voor de financiële consequenties.

Read More

Vz, de zienswijzen over wat niet aansluit zijn wat de PVV betreft zeker terecht. Maar tegelijk wordt door GS ook vastgesteld dat de ontwerpbegrotingen aansluiten bij de eigen bestuurlijke kaders van de OMWB en bij de provinciale kaders over de inverdieneffecten en bij het provinciale budgettaire kader.

We zouden daarover toch meer duidelijkheid willen van GS, want het lijkt er op dat deze kaders deels zijn opgesteld om tot een gewenst resultaat te komen en bovendien lijkt de slager hier zijn eigen vlees te keuren.

Zo stelt het SVS dat de nieuwe provinciale kaders zich meer richten op de inhoud en minder op de middelen. En de kadernota van het DB waaraan getoetst is, is nog niet door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

De provincie gaat nu 1,26 miljoen bijdragen om de tekorten weg te werken. In hoeverre is de provincie te zien als veroorzaker van deze tekorten? Dacht de gedeputeerde daar eerder niet anders over? Waren toch vooral oude schulden vanuit de regio? Waarom er dan nu toch voor op willen draaien?

Verder beoordeelt het door de OMWB ingeschakelde externe adviesbureau de ontwerpbegroting als “te ambitieus”; men verwacht dat het langer duurt om de lasten terug te dringen en de baten te laten stijgen. Is de gedeputeerde dan nog wel van mening dat de begroting structureel in evenwicht is?

Als concluderende vraag: heeft de gedeputeerde binnen het DB zijn invloed wel voldoende aangewend, aangezien er op deze ontwerpbegroting nog zoveel aan te merken is, ook door dit college?