Voorzitter,

Dit voorstel is hoofdzakelijk bedoeld om Rijksmiddelen via het provinciefonds door te sluizen naar de waterschappen. De provincie fungeert hierin slechts als doorgeefluik en stelt geen aanvullende verantwoordingseisen bovenop wat het Rijk vraagt. Hiertoe wordt een bijdrageverordening ingesteld. Volgens het voorstel scheelt dit in overheadkosten en zou het ten opzichte van een subsidieregeling zelfs een lastenverlichting zijn.

Voorzitter, als de provincie in dit kader toch slechts een doorgeefluik is, dan weet de PVV nog wel een stevige lastenverlichting: voeg de waterschapsbesturen en het provinciaal bestuur samen tot één bestuurslaag. De uitvoering van nuttige en belangrijke waterschapstaken kan zo in stand blijven en de kosten van een overbodige bestuurslaag kunnen achterwege blijven.

Met die constatering is dit voorstel een typisch product van de bestuurlijke drukte in Nederland, waar de belastingbetaler de prijs voor betaalt. Want naast de 80 procent van de 17 miljoen euro Rijksmiddelen voor de waterschappen, is ook nog 20 procent bedoeld voor zogenaamde 'nieuwkomers' in het beheer van de zoetwatervoorziening, waaronder gemeenten. Nog meer versnippering van taken en bestuurlijke drukte, getuige ook de lange lijst van partijen als ondertekenaars van de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden Zuid.

Read More

Voorzitter,

 

Dank voor de gelegenheid om in te kunnen spreken in de raadscommissie van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 

Hoewel ik zelf geen inwoner van deze stad ben, voel ik me als volksvertegenwoordiger van de PVV in Provinciale Staten zeer betrokken bij dit onderwerp en wil ik daarom van deze gelegenheid gebruik maken om mijn steun te betuigen aan dit initiatiefvoorstel om geen AZC in Den Bosch te huisvesten en indien nodig hierover een referendum te organiseren.

 

Provinciale Staten heeft immers ook direct met het onderwerp asielhuisvesting te maken.

 

Voorzitter, allereerst complimenten aan de indieners van het initiatiefvoorstel. Democratisch verzet tegen de komst van een AZC is hard nodig en de Bossche Volkspartij heeft hier met dit initiatief vorm aan gegeven.

 

Het is bovendien een prima zaak om burgers te betrekken door het organiseren van een referendum. Dat de benodigde handtekeningen voor het inleidend verzoek binnen zijn is al een duidelijk signaal hoezeer het leeft onder de bevolking. De gemeenteraad kan echter nog besluiten van het referendum af te zien. Daar kan echter maar een goede reden voor zijn: als zij zelf besluiten geen AZC in Den Bosch te vestigen.

 

Read More

Voorzitter. Gevraagd wordt geen wensen en bedenkingen bij de voorstellen te uiten en akkoord te gaan met de uitkoop van de Bank Nederlandse Gemeenten. Wensen en bedenkingen heeft de PVV fractie daarbij wel degelijk:

Het resultaat van de Ruimte voor Ruimte regeling was het afgelopen jaar 1,5 miljoen euro. Tegelijkertijd wordt er 1,5 miljoen euro per jaar uitgegeven aan organisatiekosten. Op deze manier wordt het wel een zaak van erg lange adem om 103 miljoen euro terug te verdienen en heeft het meer weg van de processie van Echternach: iedere 3 stappen vooruit, weer 2 achteruit – maar in dit geval misschien zelfs 2 stappen vooruit en 3 achteruit, als op het eind van de rit de provincie ook nog het beoogde maximale risico van 15,1 miljoen euro voor haar rekening krijgt.

De vraag is dan ook of deze regeling in huidige vorm dan niet trekken aan een dood paard is. Waarom zou het in het vervolg wel succesvoller worden? Of worden de risico's en politieke verantwoording alleen maar naar de verre toekomst – naar 2033 - vooruitgeschoven? Waarom zou het voor onze provincie wel een succes worden, terwijl de BNG er geen heil meer in ziet?

Read More